Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolegiya.pdf

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

СЪВРЕМЕННА ИКОНОМИКА
Проф. д-р Здравко Гъргаров
Съвременните тенденции в развитието на световната икономика /11

Проф. д-р Чавдар Николов
Активите на БНБ в условията на финансовата криза /22

ПРОБЛЕМЪТ КОСОВО - ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ И ЕВЕНТУАЛНИ РИСКОВЕ

Доц. д-р Антон Първанов
Ретроспекция на генезиса, развитието и актуалното решение на косовския проблем /29

Доц. д-р Стоян Бараков
Едностранната косовска независимост - възможни рискове /53

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДИПЛОМАЦИЯТА
д-р Mиливoe Балетич
Развитие и роля на икономическата дипломация /65

Стоян Станкулов
Виртуална дипломация /73

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
д-р Николай Попов
Състояние и перспективи в развитието на Европейския съюз /83

д-р Петър Петров-Митов
Глобализация и миграция: проблеми и перспективи (Политиката на ЕС за управление на мобилността на работната сила) /91

Бойко Вълчев
Болонският процес и реформите във висшето образование /99

ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА
Иво Цеков
Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата триада /116

Десислава Маринова-Димитрова
Значение на (без)пристрастностrа в посредничеството в международни конфликти/ 130

Кириrл Алексиев
Проблеми на новия световен ред. САЩ и ЕС - съюзници или съперници /139

РЕЦЕНЗИИ
д-р Николай Попов
Научен труд със значими приноси в теорията и практиката на европейската интеграция / 150

Нашите автори /155

Резюмета /159

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и: Проф. д-р Здравко Гъргаров
Заглавие: Съвременните тенденции в развитието на световната икономика
Резюме:

СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА

Проф. д-р Здравко Гъргаров

В началото на новото столетие се наблюдава формирането на нов модел на световната икономика и международните икономически отношения.Изгражда се система от многостранни икономически взаимовръзки и зависимости, базиращи се на сложно, а понякога и противоречиво съчетаване на конкурентни механизми, коопериране и партньорство на макро и микро нива, преплитане на зараждащите се глобални пазари със запазващите се национални и локални пазари. Световната икономическа общност, от неопределена съвкупност на повече или по-малко свързани страни, се превръща в многообразна, но единна система от национални и транснационални структури, в която националния т социум се оказва съставна част на единния световен стопански организъм. Неговаорганична част стават международните икономически отношения като система от стопански връзки между икономическите субекти в различните страни.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Съвременните тенденции в развитието на световната икономика.pdf

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и: Проф. д-р Чавдар Николов
Заглавие: Активите на БНБ в условията на финансовата криза
Резюме:

АКТИВИТЕ НА БНБ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА

Проф. д-р Чавдар Николов

Проф. д-р Чавдар Николов прави анализ на подстатията "депозити на нерезиденти - пасиви", слагаема в статията "други инвестиции - пасиви" на платежния баланс за периода 2000-2007 година, при което се натъква на редица интересни и многозначителни факти, изискващи подробен анализ и адекватно тълкуване. Авторът представя нагледно и коментира нарастването на депозитите на нерезиденти в България, нарастването на общата външна задлъжнялост на българския банков сектор и актива по платежния баланс, както и активите на управление "Емисионно" на БНБ. Според него, дори ако депозитите на нерезиденти
се приемат за високорискова експозиция в резервите на БНБ и в един момент по различни причини решат да напуснат страната, то подобно действие автоматично би намалило парите в обращение.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Активите на БНБ в условията на финансовата криза.pdf

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и: Доц. д-р Антон Първанов
Заглавие: Ретроспекция на генезиса, развитието и актуалното решение на косовския проблем
Резюме:

РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ГЕНЕЗИСА, РАЗВИТИЕТО И АКТУАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА КОСОВСКИЯ ПРОБЛЕМ

Доц. д-р Антон Първанов

Изследването проследява и представя генезиса, развитието и актуалните измерения на един от най-заплетените етнополитически, малцинствени и устройствени проблеми на Балканите през последните сто години. Очертават се основните етапи в това развитие, перипетиите, през които преминават усилията за намиране на решение, позициите и поведението на ангажираните страни, ролята, позициите и действията на различни фактори в артикулирането, овладяването и
омиротворяването при кризисни и конфликтни състояния на Косовския проблем. Проследява се развитието на борбата на албанците в Касово от автономия до независима държава, провъзгласена чрез едностранен акт, но на базата на общополитически консенсус при подкрепата на водещи фактори на международната арена.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Ретроспекция на генезиса, развитието и актуалното решение на косовския проблем.pdf

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и: Доц. д-р Стоян Бараков
Заглавие: Едностранната косовска независимост - възможни рискове
Резюме:

ЕДНОСТРАННАТА КОСОВСКА НЕЗАВИСИМОСТ-ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ

Доц. д-р Стоян Бараков

В статията са анализирани потенциалните заплахи и рискове от едностранното обявяване на независимостта на Касово. Засегнати са и опасенията на деловите среди в България, като най-разтревожени според автора са компаниите, инвестирали големи суми в сръбската икономика, туристическите фирми и българските превозвачи. Доц. д-р Стоян Бараков обръща внимание на 'икономическите параметри на казуса Косово, дискутирани не само от българските делови среди, но и от висши американски функционери. Разграждането на безспорно найпострадалата от войните в бивша Югославия република - Сърбия - все още не е приключило, а съществуват поне две оrнища на напрежение - Санджак (Рашка) и Войводина, което дава повод на автора да направи извода, че Западните Балкани нито са стабилни в момента, нито ще бъдат стабилизирани през следващите години.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Едностранната косовска независимост - възможни рискове.pdf

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и: д-р Миливое Балетич
Заглавие: Развитие и роля на икономическата дипломация
Резюме:

РАЗВИТИЕ И РОЛЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

д-р Миливое Балетич

В публична лекция, състояла се на 27 март 2008 г. в зала 101 на МВнР, д-р Миливое Балетич споделя мнението, че икономическата дипломация е икономизация на класическата дипломация. От зараждането на международните отношения до създаването на световния пазар са необходими векове, сблъсък на различни интереси и условия - политически, икономически, атмосферата, в която протича този процес. Развитието на цивилизацията достига до фаза, в която 'назряват условията за създаването на стандарти на световно ниво от взаимен
интерес за всички държави при обмена на стоки, услуги, лица и капитали. След Втората световна война в света се установява двуполюсен модел на съотношение на силите, представен от Източния и Западния блок, за да се стигне през 90-те години на ХХ век до изчезването на границите между тях, когато започва формирането на механизми за функционирането на системата на икономически отношения на световно равнище, което довежда до установяване наглобални интереси, включващи интереси на компании и на държави. Според автора дипломацията е дотолкова жизнена, доколкото обслужва икономическите интереси на своята страна.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Развитие и роля на икономическата дипломация.pdf

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и: Стоян Станкулов
Заглавие: Виртуална дипломация
Резюме:

ВИРТУАЛНА ДИПЛОМАЦИЯ

Стоян Станкулов

Постепенното формиране на виртуалната дипломация. осланяща се на глобалната информационна структура, в голяма степен предефинира класическите концепции, познати в теорията иа международните отношения. Територията, суверенитетът, силата променят своето значение в сблъсъка си с информационните технологии. В бъдеще качеството на политическите и стратегическите решения, които ще вземат дипломатите, в голяма степен ще зависи от способността им да разгадаяr бързо моментното и дългосрочно действие на отделните фактори, формиращи международната среда и определящи мястото на тяхната държава в нея. Виртуалната дипломация днес е реалност, която ни дава огромен брой възможности, но и изисква решаването на редица проблеми.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Виртуална дипломация.pdf

Година: 2008 Брой: 3
Автор/и: д-р Николай Попов
Заглавие: Състояние и перспективи в развитието на Европейския съюз
Резюме:

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

д-р Николай Попов

В статията е анализирано важното значение на Европейския съюз за развитието на международните отношения в нашата съвременност. Представени са основните позиции относно състоянието и перспективите в развитието на Европейския съюз. Отбелязана е и позицията на В. Проданов, който класифицира различните типове
възможно развитие на евроинтеграцията и се насочва към два вида класификация - песимистична и оптимистична, лява и дясна. Въз основа на различните схващания за Европейския съюз са очертани две крайности за неговата роля и насоки на развитие. Разгледана е и една умерена гледна точка, която приема Европейския съюз като признава негативите и проблемите на евроинтеграцията, но отчита и
невероятните постижения на Европа за последните 50 години.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Състояние и перспективи в развитието на Европейския съюз.pdf