Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolagiya.pdf

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА
Проф. д-р Нина Дюлгерова
Енергетика + Евразия = европейска и глобална сигурност? /

Доц. д-р Николай Слатински
Конфликти и сигурност: йерархични vs. мрежови структури /

д-р Петър Петров-Митов
Глобална система за международна сигурност през XXI век /изборите в САЩ и бъдещето на НА ТО/ /

 ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаили
Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г. /

Доц. д-р Мария Чавдарова
Политическа система на Република Словения /

годишнини
Доц. д-р Искра Баева
Мястото на "Пражката пролет'68" в международните отношения/

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков
Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист /

д-р Mиленa Калфова
Случаят "Косово" и американският мондиализъм /

д-р Николай Попов
Глобалiизацията като комплексно-интегративен процес /

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
Мирослава Йорданова
Същност и правна характеристика на международните морски престъпления/ ·

Нашите автори /

Резюмета/

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Нина Дюлгерова
Заглавие: Енергетика + Евразия = европейска и глобална сигурност?
Резюме:

РЕЗЮМЕТА
на поместените статии
и други по-важни материали
ЕНЕРГЕТИКА+ ЕВРАЗИЯ =ЕВРОПЕЙСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ?

Проф. д-р Нина Дюлгерова

Неразривната връзка между стратегическите суровини и огнищата на напрежение в Кавказ и на Балканите очертават параметрите на сигурността в Европа и в света, чиято зависимост от каспийския нефт и газ, както и от Русия, все повече нараства. Опитите да участва активно във всяка инициатива на субрегионално, регионално и глобално ниво, все още не успяват да утвърдят водеща роля на Брюксел в интересуващите го процеси. Все още разногласията вътре в Европейския съюз по отношение на енергийните проекции, засягащи евразийското пространство, не успяват да очертаят достатъчно ясно параметрите на европейската сигурност и стратегия, както и тяхната реализация. В бъдещето остават отговорите на въпросите, свързани с енергийните планове и стратегии на ЕС, Русия, черноморските държави. Според авторката остава и надеждата, че тяхното осъществяване ще бъде свързано със съобразяването с екологичните опасности и социално-икономическите тежнения на обществата, обитаващи Черноморския регион.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Енергетика + Евразия = европейска и глобална сигурност.pdf

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Николай Слатински
Заглавие: Конфликти и сигурност: йерархични vs. мрежови структури
Резюме:

КОНФЛИКТИ И СИГУРНОСТ: ЙЕРАРХИЧНИ VS. МРЕЖОВИ СТРУКТУРИ

Доц. д-р Николай Слатински

Съвременните тенденции в международните отношения, тяхната силна динамика, непредсказуемост и нелинейност, необходимостта от преминаване от ортодоксалния дневен ред на сигурността към "парадигмата на устойчивата сигурност", са сериозно предизвикателство пред конфликтологията и конфликтолозите. В категорийния апарат и научния инструментариум навлизат понятия като синергия, самоорганизация, дисипативни структури, хаос. Все по-често също така се анализират мрежовостта и мрежовите структури, за които авторът говори в статията си. Той твърди, че един от водещите конфликти на настоящето е конфликтът между йерархичните и мрежовите структури, откъдето
произтича и драмата на Държавата в наши дни: Държавата трябва да съчетава йерархичността, защото все пак е Държава, с мрежовостта - за да е способна да дава отговор на съвременните предизвикателства.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Конфликти и сигурност йерархични vs. мрежови структури.pdf

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и: д-р Петър Петров-Митов
Заглавие: Глобална система за международна сигурност през XXI век /изборите в САЩ и бъдещето на НА ТО/
Резюме:

ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ ПРЕЗ XXI BEK /изборите в САЩ и бъдещето на НАТО/

д-р Петър Петров-Митов

В съвременните условия на динамични обществени промени подържането на системата на международните отношения в състояние на сигурност и създаването на подходящи условия за нейната дългосрочна стабилност изисква подходящи механизми за управление на промените, за намаляване на неопределеността на бъдещето, за разработването на най-вероятните и предпочитани сценарии за развитието на тази система в дългосрочна перспектива. Доколкото обаче бъдещето реално не съществува и се формира от нашите действия в настоящето, проблемът за управлението на промените се превръща в актуална потребност, в приоритет на сегашната политика в сферата на сигурността, както и в приоритет на политологията и външнополитическото прогнозиране.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Глобална система за международна сигурност през XXI век (изборите в САЩ и бъдещето на НА ТО).pdf

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаили
Заглавие: Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г.
Резюме:

МАНИПУЛАЦИЯТА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ В МЕДИЙНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЯ КОНФЛИКТ В МАКЕДОНИЯ ОТ 2001 Г.

Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаили

Авторите правят теоретичен анализ на политическата терминология и идейно-политическата съвместимост на използваните понятия в медийната комуникация при отразяването на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г„ налагащ най-настойчиво изясняване на случилото се тогава за самото македонско общество, тъй като според тях и до днес съществува неяснота относно избухналия въоръжен конфликт, потушен с решаващата помощ на международната общност. Анализът на тия процеси на базата на използваната в масовата комуникация терминология изисква от изследователите отговор на въпроса: какво все пак се случи в Македония през 2001 г. - контролиран конфликт, културен конфликт, конфликт на интереси на политическите партии, тероризъм, държавен тероризъм, междуетнически конфликт, граждански конфликт, междуетническа война, гражданска война или интернационален конфликт - основните термини, използвани в политическата комуникация за определянето на случилото се в Македония през 2001 г., чието изясняване е първостепенна изследователска задача.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г..pdf

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Мария Чавдарова
Заглавие: Политическа система на Република Словения
Резюме:

ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

Доц. д-р Мария Чавдарова

Доц. д-р Мария Чавдарова разглежда политическата система на Репубика Словения, развиваща се под влияние на специфични предпоставки, които не се откриват в други балкански страни. В статията обширно са описани географското положение, историческото минало на страната извън Османската империя, етническата хомогенност на постюгославската държава, икономическото развитие на страна в Югоизточна Европа с толерантен социален и граждански диалог, референдумна демокрация и консенсусно управление, което според автора е благоприятно условие за трайни правителства при крехки парламентарни мнозинства. Изтъкват се двата приоритетни проблема за дипломацията на Словения през 2008 г.: статутът на Косово и развитието на Западните Балкани и преговорите на Турция за пълноправно членство в ЕС.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Политическа система на Република Словения.pdf

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Искра Баева
Заглавие: Мястото на "Пражката пролет'68" в международните отношения
Резюме:

МЯСТОТО НА "ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ'68" В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Доц. д-р Искра Баева

Авторката разглежда причините за "бунтовната" 1968 г. не само като плод от нарастването на регионалните и националните противоречия, а и на глобалните процеси, тъй като всеки от бунтовете оказва обратно въздействие ·както върху съседните държави, така и върху системата от международни отношения, в която тогава господстват принципите на Студената война. Това е рамката, в която тя се опитва да постави реформаторската акция, инспирирана от управлявашата Чехословашката комунистическа партия и подета с ентусиазъм от мнозинството чехи и словаци, но посрещната с нарастваши опасения от ръководствата на другите страни от Източния блок, за да се стигне до драстичното й прекъсване с военна сила след 21 август 1968 г. Доц. д-р Искра Баева споделя мнението си, че "Пражката пролет '68" очертава нова граница между позволените и наказуемите действия в Източния блок, но и маркира по нов начин следвоенното разделение в Европа и в света.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Мястото на Пражката пролет 68 в международните отношения.pdf

Година: 2008 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков
Заглавие: Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист
Резюме:

ЮСЕФ АЛ ЙИРИ - ВОЕННИЯТ ИДЕОЛОГ И ЕНЦИКЛОПЕДИСТ

Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков

В статията авторът описва основни моменти от живота, творчеството и дейността на шейх Абу Мохамед Юсеф бин Салех ал Йири като един от най-впечатлявашите муджахидини - идеолози на световното салафитско движение, роден и възпитан в консервативния дух на саудитското традиционалистко общество, моделиран според критериите на алкайдисткия елит и по-специално на антуража на У сама бин Ладен, оставил изключително големи следи в световната джихадистка мисъл.
Юсеф ал Йири е един от пионерите в използването на интернет за целите на алкайдистката пропаганда и основен автор на електронното издание "Лагерът на сабята", теоретико-приложен орган на саудитския клон на Ал Кайда наред с "Гласа на джихада". Там той развива своите виждания за ефективните военни техники, джихадистката стратегия и тактики в борбата срещу саудитското правителство и "ционисто-кръстоносците".

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист.pdf