Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolagiya.pdf

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Проф. д. ист. н. Трендафил Митев
Възстановяване и обогатяване на основните политически символи на българската държавност след 1878 г. /9

Ст. н. с. д-р Любомир Иванов
Българската политика спрямо Република Македония: препоръки за развитието на добросъседски отношения след приемането на България в ЕС и в контекста на разширението на ЕС и НА ТО в Западните Балкани /24

Киро Александров
Западните Балкани - големите предизвикателства/43

Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаили
Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г. /61

годишнини
Доц. д-р Камен Лозев
Бъртранд Ръсел и цивилизацията в атомния век /79

Искра Баева
Полският март '68 като международен проблем/89

Доц. д-р Стоян Бараков
Тито - първият комунистически дисидент? /104

ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА
Доц. д-р Николай Слатински
Конфликти и сигурност: йерархични vs. мрежови структури /122

Йоанис Стрибис
Нарастващата грижа за сигурността в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество/134

Жорж Хадад
Путин „открадна" България от Америка и реализира голям „качествен ход" за руското влияние/142

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков
Абдула Азам - създателят на идеологическата "отрова" на Ал Кайда /„153

д-р Киряк Цонев, Мирослава Цонева
За един несъстоял се докрай диалог /178

ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ
Проф. д-р филос. н. Васил Проданов
Сингапурският модел на догонващо развитие /189

доц. д-р Мария Чавдарова
Политическа система на Република Словения/203

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Кирил Алексиев
Югоизточна Европа - европейски Избор и предизвикателства /215

Доц. д-р Антон Първанов, д-р Петър Митов
Външна политика на арабските страни в условията на глобализация /117

Нашите автори /220

Резюмета/224

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и: Проф. д. ист. н. Трендафил Митев
Заглавие: Възстановяване и обогатяване на основните политически символи на българската държавност след 1878 г.
Резюме:

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИМВОЛИ НА БЪЛГАРСКА ТА ДЪРЖАВНОСТ СЛЕД 1878 г.

Проф. д. ист. н. Трендафил Митев

В статията се разглежда създаването на основните държавнически политически символи, в чиято същност според проф. д. ист. н. Трендафил Митев е заложена дълбока мъдрост, отразяваща конкретни специфики от битието на дадения народ. Важността на държавните символи като фактор в политическия процес е наложила създаването и на самостоятелни клонове на хуманитарното знание за тяхното изучаване. Авторът разглежда пътя на основните политически символи на българс ката държавност и твърди, че към началото на свободния политически живот всредите на българската нация е приключил и процесът, свързан с осмислянето и утвърждаването и на основните символи на държавността и към третата четвърт на XIX век българите вече са напълно съзрели в политическо отношение, за да се самоуправляват в границите на свое независимо отечество.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Възстановяване и обогатяване на основните политически символи на българската държавност след 1878 г..pdf

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и: Българската политика спрямо Република Македония: препоръки за развитието на добросъседски отношения след приемането на България в ЕС и в контекста на разширението на ЕС и НА ТО в Западните Балкани
Заглавие: Ст. н. с. д-р Любомир Иванов
Резюме:

БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ: ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГ АРИЯ В ЕС И В КОНТЕКСТА НА РАЗШИРЕНИЕТО НА ЕС И НАТО В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

Широк кръг от експерти под ръководството на ст.н.с. Любомир Иванов разглеждат специфичните проблемни моменти в отношенията между България и Република Македония и предлагат действия за тяхното трайно решение, като бегло се маркират и други релевантни мерки, напр. общи инфраструктурни и други проекти (включително по линия на ЕС и НАТО), български инвестиции в икономиката на Република Македония, по-улеснено даване на българско гражданство на лица от балканските страни с български произход и стимулиране на техния достъп до български висши училища - мерки, които благоприятстват решаването, без обаче да могат сами по себе си да решат въпросните проблемни моменти. Разработката е фокусирана върху българската политика спрямо Република Македония. Отделни действия и политики по отношение на
трети страни, както и на ЕС и НАТО, са предложени, доколкото са съществено необходими за постигане на свързаните с Република Македония цели.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Българската политика спрямо Република Македония препоръки за развитието на добросъседски отношения след приемането на България в ЕС и в контекста на разширението на ЕС и НА ТО в Западните Балкани.pdf

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и: Киро Александров
Заглавие: Западните Балкани - големите предизвикателства
Резюме:

ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ - ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Киро Александров, член на Македонския научен институт

В статията се разглеждат проблемите, пред които дnес са изправени държавите традиционни съюзници и приятели на един или друг народ в бившата СФРЮ. Обръща се внимание на техния специфичен подход към случилото се на територията на федерацията: на привържениците на каузата на словенци и хървати, на каузата на сърбите, на тази на бошняците и албанците. Авторът обръща внимание на предизвикателства, с които се сблъскват и непосредствените съседи на бивша Югославия, като проследява развитието на конфликтите и прави
прогнози за бъдещето на Касово, Босна и Херцеговина и Бивша югославска република Македония.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Западните Балкани - големите предизвикателства.pdf

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаили
Заглавие: Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г.
Резюме:

МАНИПУЛАЦИЯТА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ В МЕДИЙНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЯ КОНФЛИКТ В МАКЕДОНИЯ ОТ 2001 Г. .

Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаипи

Авторите правят теоретичен анализ на политическата терминология и идейно-политическата съвместимост на използваните понятия в медийната комуникация при отразяването на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г., налагащ най-настойчиво изясняване на случилото се тогава за самото македонско общество, тъй като според tях и до днес съществува неяснота относно избухналия въоръжен конфликт, потушен с решаващата помощ на международната общност. Анализът на тия процеси на базата на използваната в масовата комуникация терминология изисква от изследователите отговор на въпроса: какво все пак се случи в Македония през 2001 г. - контролиран конфликт, културен конфликт, конфликт на интереси на политическите партии, тероризъм,
държавен тероризъм, междуетнически конфликт, граждански конфликт, междуетническа война, гражданска война или интернационален конфликт ~ основните термини, използвани в политическата комуникация за определянето на случилото се в Македония през 2001 г., чието изясняване е първостепенна изследователска задача.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г..pdf

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Камен Лозев
Заглавие: Бъртранд Ръсел и цивилизацията в атомния век
Резюме:

БЪРТРАНД РЪСЕЛ И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА В АТОМНИЯ ВЕК

Доц. д-р Камен Лозев

Статията разглежда някои идеи, предложени от Бъртранд Ръсел като резултат от американската атомна хегемония през периода 1945-49 г. Предложенията на Ръсел за създаване на международен авторитет или световно правителство, което да се занимава с въпросите на световния мир, както и идеята за възможност за водене на атомна война в името на осигуряване на световен мир, търпят сериозна критика. Едновременно с критиките много други приемливи и плодотворни идеи на Бъртранд Ръсел се одобряват и задействат като водещи позиции в областта на
съвременните международни отношения и политиката.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Бъртранд Ръсел и цивилизацията в атомния век.pdf

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и: Искра Баева
Заглавие: Полският март '68 като международен проблем
Резюме:

ПОЛСКИЯТ МАРТ '68 КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОБЛЕМ

Искра Баева

Искра Баева разглежда шестдесетте години на ХХ в. като знаменателно десетилетие за източноевропейската, европейската и световната история. Тогава по различни11ричини, с различни мотиви и по различен начин възникват и се развиват поредица от конфликти,' от които Източна Европа, Европа и светът излизат значително променени. В статията става дума за нарастващото от началото на 1968 г. обществено напрежение в Полша, което през март се превръща в открит конфликт между студентите и властта, т.е. ръководството на управляващата Полска обединена работническа партия. Острата фаза на този конфликт приключва още през март, но като цяло той се отразява както върху понататъшното развитие на Полша, така и на връзките в рамките на Източния блок, а и на основните отношения в условията на Студената война - тези между Изтока и Запада.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Полският март 68 като международен проблем.pdf

Година: 2008 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Стоян Бараков
Заглавие: Тито - първият комунистически дисидент?
Резюме:

ТИТО - ПЪРВИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ ДИСИДЕНТ?

Доц. д-р Стоян Бараков

Публикацията е посветена на първия и най-драматичен след Втората световна война конфликт в международното комунистическо движение - сблъсъка през. 1948 година между лидера на Съветския съюз и на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики) Йосиф Висариононович Сталин (подкрепен от ръководителите и на други комунистически и работнически партии) и първия човек на Югославия и
на Югославската комунистическа партия Йосип Броз Тито. Разкрити са генезисът на противопоставянето, главните му причини и основните етапи на неговото развитие. Колизията е видяна от трима автори: доц. д-р Стоян Бараков (встъпителните бележки), югославския професор Ранко Петкович (използвал главно източници от Югославия) и руската изследователка Татяна Волокитина (опираща се предимно на новооткрити материали в руските архиви).

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Тито - първият комунистически дисидент.pdf