Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 reg-kolegiya.pdf

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
БАЛКАНИТЕ ДНЕС
Проф. д-р Шербо Растодер
Черна Гора през ХХ век (кратък преглед)/ 7

Алфред Мойсиу
Албанският фактор на Балканите / 26

Хашим Тачи
Проблемите на днешния ден и евроатлантическата. интегрция на Косово / 34

Асен Янчев
Дейността на УНОСЕК (UNOSEK - United Nation Office of Special Envoy For Kosovo)- офис на специалния пратеник на ООН за Косово - и. Марти Ахтисаари/38

РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ И СЪтРУДНИЧЕСТВО .
Проф. д-р Еньо Савов .
Заплахата - голямата съблазън при воденето на преговори / 54

Йоанис Стрибис
Нарастващата грижа за сигурността в рамките на Черноморското Икономическо сътрудничество/ 64

ЛАТИНСКА АМЕРИКА
Къдринка Къдринова
Латиноамериканската алтернатива / 93

Heстop Едгардо Станканели
Икономически и търговски преговори във външната политика на Аржентина/ 102

Лурдес Аранда
Приоритетите във външната политика на·Мексико/113

ИЗ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ АРХИВИ
Акад. Николай Тодоров
Доклад за отношенията между президента К. Караманлис и министър-председателя А.Папандреу / 127

В ПОМОЩ НА СТУДЕНТА МЕЖДУНАРОДНИК
Виенска конвенция за правото на договорите /143

НАШИТЕ АВТОРИ/ 187
РЕЗЮМЕТА/ 191
Съдържание на броевете от 2007 г. / 209

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и: Проф. д-р Шербо Растодер
Заглавие:
Резюме:

РЕЗЮМЕТА
напоместените статии
и други по-ва:J1Сни материшlИ
ЧЕРНА ГОРА ПРЕЗ ХХ ВЕК

Проф. д-р Шербо Растодер

Проф. д-р Шербо Растодер разглежда развитието на Черна Гора през ХХ век като пример за време на „ускорена история", в която драматичността на промените и сложността на историческите явления засилват феноменологията И като самостоятелна държава до 1918 г., интегрална част на Кралство Югославия (1918-1943 г.), една от шестте югославски републики в социалистическа Югославия (1943-19~2 г.), член на двучленната югославска федерация Съюзна република Югославия (1992-2006 г.) и субект на балканскаrа и на европейскаrа история след референдума от 21 май 2006 г., когато Черна Гора възстановява своята държавност. Според автора конфликтът между традиционното, патриархалното и модерното през целИя ХХ век обуславя ,и драматичните_с()циални и обществени промени, които се проявяват на повърхността под формата на различни идеоло['ически сурогати, особено драматични за черногорското общество.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Черна Гора през ХХ век (кратък преглед).pdf

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и: Алфред Мойсиу
Заглавие: Абанският фактор на Балканите
Резюме:

АЛБАНСКИЯТ ФАКТОР НА БАЛКАНИТЕ

Алфред Мойсиу

Президентът на Република Албания твърди, че България е приятелска страна с исторически връзки и сътрудничество, че между двете страни не съществуват неразрешими проблеми, а политическото, икономическото, военното и културното
сътрудничество бележат постоянно развитие. Към това той добавя и факта, че през втораrа половина на ХХ в. двете страни имат почти сходни съдби, преминават през фази на преход и имат общи аспирации за евроаrлантическа интеграция. Каrострани от един район Алфред Мойсиу смята, че е много важно в рамките на разширяването на сътрудничеството да се обменят становища, особено по въпроси, отнасящи се не толкова до двустранните отношения, колкото до ~;;истемаrа на сиrурност и стабилност в района, който в момента се намира
във важен цериод на исторически промени.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Албанският фактор на Балканите.pdf

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и: Хашим Тачи
Заглавие: Проблемите на днешния ден и евроатлантическата интеграция на Косово
Резюме:

ПРОБЛЕМИТЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН и ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА КОСОВО

Хашим Тачи

Авторът изказва твърдението, че косовските политици са решени да продължат преговорите за стаrута на Косово под егидага на Марти Ахтисаари и Контактната
група, след като седем години след войната Косово отбелязва значим напредък. С помощта на ООН, ОССЕ, НАТО и други международни организации страната е изградена от нулата. Налице са много положителни промени: собствена правна система и парламент, развиват се системите на здравеопазването и образованието; четири пъти се провеждаг успешно местни и общи избори. Според Хашим Тачи в Косово мнозинството никога вече няма да бъде заплашено и хорага ще се радват на демокрагично самоуправление и независимост. Сръбските граждани на Косово и другите малцинства трябва да имаг вьзможност да се завьрнат и да живеят свободно и в безопасност в Косово, а сръбските исторически и религиозни паметници ще бъдат съхранени. Съседните страни трябва да повярват и да приемат Косово като фактор за стабилност на Балканите.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Проблемите на днешния дeн и евроатлантическата интеграция на Косово.pdf

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и: Асен Янчев
Заглавие: Дейността на УНОСЕК (UNOSEK - United Nation Office of Special Envoy For Kosovo)- офис на специалния пратеник на ООН за Косово - и. Марти Ахтисаари
Резюме:

ДЕЙНОСТТА НА УНОСЕК (UNOSEK-UNIТED NATION OFFICE OF SPECIAL ENVOY FOR KOSOVO) - ОФИС НА СПЕЦИАЛНИЯ ПРАТЕНИК НА ООН ЗА КОСОВО - и МАРТИ АХТИСААРИ

Асен Янчев

Статията на Асен Янчев се отнася до организирането на Офиса на специалния
прагеник на ООН 'във Виена, дейността на Марти Ахтисаари като специален
 пратеник, усилията му за намирането на най-доброто решение за Косово, контактите му със страните членки на Контактнага група за Косово, различията във
вижданията му за бъдещето на Косово, най-вече тези на Русия и Сърбия. В публикацията се разглеждат предложенията на УНОСЕК 'за урегулирането на Косово при различни варианти на стагута. Авторът прави опит да засегне възможно
по-широк кръг от дейността на УНОСЕК и Специялния пратеник.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Дейността на УНОСЕК (UNOSEK - United Nation Office of Special Envoy For Kosovo) - офис на специалния пратеник на ООН за Косово - и Марти Ахтисаари.pdf

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и: Проф. д-р Еньо Савов
Заглавие: Заплахата - голямата съблазън при воденето на преговори
Резюме:

ЗАПЛАХАТА-ГОЛЯМАТА СЪБЛАЗЪН ПPИ ВОДЕНЕТО НА ПРЕГОВОРИ

Проф. д-р Еньо Савов

Авторът разглежда използването на заплахи каго рисковано начинание, което обаче може· да има магическо въздействие тогава, когаго Предnриемащият заплахи е готов без ни най-малко съмнение да ги peaлизира отново. Проф. Д-р Еньо Савов посочва различнЙте форми на използване на заплаха при воденето на преговори и някои минимални правила, за да бъде същага ефикасна, но въпреки многобройните случаи на успешно използвана заплаха, той не Препоръчва поддаването натяхнага съблазън, каю напомня, че поhу.Лярнсiстrа на Заплахаfа е обратнопропорционална на Нейното въздействие. Заплахага е често изполЗВ'ан инструмент в политикага и икономиката, но при преговорите съблазънта да се прибягва до нея следва много пестеливо и точно да бъде преценена.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Заплахата - голямата съблазън при воденето на преговори.pdf

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и: Йоанис Стрибис
Заглавие: Нарастващата грижа за сигурността в рамките на Черноморското Икономическо сътрудничество
Резюме:

НАРАСТВАЩАТА ГРИЖА ЗА СИГУРНОСТТА В РАМКИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Йоанис Cтpuбuc

Краят на Студената война беше белязан от'подновения,интерес към регионалното и подрегион'itлното сътрудничество; довело в последствие дО Появата на нови регионални сш;~разуменИЯ й орrайй'ЗацИИ. Лрез '1Ч92 r. 11 държави от'еднапо-широкообхватна черноморска зона решават да споделяни личния си опит, Поставяйки начаЛОто на Черноморското икоiюмическо. сътрудничество, което ;да функционира като неформален -И отворен за пром•ени и предложения форум на сътрудНйчееfво, пред който стоят амбициозните Цели да се постигне по-високо ниво на развитие и всеобхватност на дйустранното И многостранното сътрудничество, да се. подпомогне.: Икономическият, ·технологичният и··социаилният прогрес на страните и да се насърчава·пазарнаtа икономика и свободната инициатива: Няколко Години по-късно страните участнички осъзнават, че, за да постигнат тези цели, ОЧИС ще трябва да основе постоянни йнституций и затова решават да трансформират институциите на ОЧИС 'В пълноценно ·Функциониращи международни орrанизации с международен юридически статут. За тази цел те подписват учредителен договор, Хартата на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, в Ялта на 5 ЮНИ 1998 г., Хартата влИза в сила на 1 май 1999 'r., Статията третира проблема за потенциала на ОЧИС да осигурява сигурност в региона. Набляга се найвече на документацията и на изследването на законовите клаузи и положения, както и на други законово задължаващи документи ( едностранни актове на ОЧИС, международдни споразумения, установени в рамките на ОЧИС), които формират институционалния и законов капацитет на ОЧИС, що се отнася до ангажиментите му пo отношение лроблемите на сигурността.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Нарастващата грижа засигурността в рамките на Черноморското Икономическо сътрудничество.pdf

Година: 2007 Брой: 4
Автор/и: Къдринка Къдринова
Заглавие: Латиноамериканската алтернатива
Резюме:

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАТА АЛТЕРНАТИВА

Къдринка Къдринова

„Лявата вълна в Латинска Америка'  е само повърхностен етиkет, който трудно може да уеднакви специфичния път към обновленйето на Куба, Никарагуа, Венецуела, Бразилия; Еквадор, Боливия, Уругвай:Аржентина, Чили. С всички различия между лидерите на тези страни; най~общо определяни като леви", онова, което ги обединява, е стремежът към нов тип регионална интеграция, стъпила върху. социалния фундамент на природните боrатства, подчинена на социалната ангажираност и контрастираща с пазарната вакханалия из останалия свят.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Латиноамериканската алтернатива.pdf