Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolegiya.pdf

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
Европеизация, глобализация (мондиализация)
Доц. д-р Васил Сивов
Ядреното сдържане в глобализиращия се свят / 5

д-р Анна Димитрова
Глобализацията в социално-политически контекст: български и френски ПОЗИЦИИ / 25

Проф. д-р Андрей Пантев
Европейската идея като исторически рецидив / 62

Доц. д-р Мария Чавдарова
Еднополюсен и полицентричен свят / 69

Доц. д-р Александър Рангелов
Несъстоялият се диалог/ 95

Доц. д-р Чавдар Николов
Необходима е сериозна корекция в политиката ни спрямо Македония / 116

Проблеми на муждународното право
Чавдар Стоянов
Привилегии и имунитети според Римския статут на Международния наказателен съд / 123

Мирчо Иванов
Международноправно положение на неутралните страни членки на Европейския съюз / 134

В помощ на студента международник
д-р Елеонора Пенчева
Арнолд Тойнби за смисъла на човешката еволюция / 161

Студентско творчество
Кирил Алексиев
Географски, геополитически и геостратегически характеристики на Балканския полуостров / 177

Борис Джолев
Войната във Виетнам / 187

Ирина Атанасова
Правна рамка на електронния подпис и принципи на електронната търговия / 200

За нашите автори / 214

Резюмета / 217

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Васил Сивов
Заглавие: Ядреното сдържане в глобализиращия се свят
Резюме:

ЯДРЕНОТО СДЪРЖАНЕ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ

Доц. д-р Васил Сивов

Статията на доц. д-р Васил Сивов „Ядреното сдържане в глобализиращия се свят" изследва dовите ядрени заплахи, които възникьат с установяванетv на глобалния световен ред. Многообразните им въздейс1вия и поражданите нови взаимни зависимости между страните изменят характера на съвременната международна сигурност и налагат качествено различен подход и съвместни мерки по опазване на световния мир. Проследен е преходът от отбранително към принуждаващо ядрено сдържане след разпадането на двуполюсната система и тенденциите към временно доминиране на американоцентричния модел. Показани са възможни алтернативи и сценарии, произтичащи от появата на новите ядрени държави и опитите за контрол на техните потенциали. Обоснована е необходимостта от създаване на система за глобална Ядрена сигурност.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Ядреното сдържане в глобализиращия се свят.pdf

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и: д-р Анна Димитрова
Заглавие: Глобализацията в социално-политически контекст: български и френски позиции
Резюме:

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ: БЪЛГАРСКИ И ФРЕНСКИ ПОЗИЦИИ

д-р Анна Димитрова

Анализът на д-р Анна Димитрова в статията „Глобализацията в социално-политически контекст: български и френски позиции" показва, че на обществено равнище липсват задълбочени изследвания върху глобализацията в български контекст, тъй като проблемът се осмисля най-често през призмата на други процеси като либерализацията на българската икономика. интеграцията на страната в ЕС, участието на българската култура на глобалната сцена. и то обикновено в позитивна светлина. Подчертано е критичното отношение на Фrенската общественост към глобализационните трансформации, особено в политическата сфера, където отслабването на държавата буди социални протести. Анализирани са основните предизвикателства. пред които се изправя френското общество в епохата на глобализацията, изяснено е понятието „алтерглобализъм". отчетена с разликата между глобализацията и процеса на европеизация.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Глобализацията в социално-политически контекст български и френски позиции.pdf

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Андрей Пантев
Заглавие: Европейската идея като исторически рецидив
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ РЕЦИДИВ

Проф. д-р Андрей Пантев

В статията „Европейската идея като исторически рецидив" се анализират съвременните проблеми в обществено-политическото развитие на света и Европа като част от миналите исторически и религиозни спорове между цивилизациите. Андрей Пантев защитава тезата, че самата европейска идея е своеобразна историческа проекция - продукт на миналото. Разглежда перспективата за обединението на Европа като неумолим процес, който възпроизвежда на по-високо ниво вече състояли се исторически обединения. Европеизацията предполага единен държавен ред, проектиран по различен начин в Европа на Наполеон и в Европа на Шуман. И в двата случая е налице разлика между традиционните ни представи за Европа като културно-историческа общност и Европейския съюз като междудържавна организация. Тази разлика обаче много често бива подминавана и игнорирана. Статията анализира понятията „европеизъм" и „национализъм" и изяснява въпроса дали европеизмът е продължение, или отрицание на национализма, който стои в основата на създаването на съвременна Европа.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Европейската идея като исторически рецидив.pdf

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Мария Чавдарова
Заглавие: Еднополюсен и полицентричен свят
Резюме:

ЕДНОПОЛЮСЕН И ПОЛИЦЕНТРИЧЕН СВЯТ

Доц. д-р Мария Чавдарова

В статията си „Еднополюсен и полицентричен свят" Мария Чавдарова разглежда понятията „монополярност" и „полицентричност" като ключови за теоретичното моделиране на международните отношения. Авторката изразява мнението, че определящият критерий за бъдещото равновесие на международните отношения не е колко мощна е коя да е държава в краткосрочен план, а дали е способна да превърне силовия си потенциал във влияние върху международната система, на която са чужди отношенията на сила. Направени са и прогнози за бъдещето на света като еднополюсен или полицентричен, като е взета предвид двустранната и многостранна външнополитическа активност на евразийските държави като обективен фактор за еднополюсното увлечение на неевразийската суперсила САЩ.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Еднополюсен и полицентричен свят.pdf

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Александър Рангелов
Заглавие: Несъстоялият се диалог
Резюме:

НЕСЪСТОЯЛИЯТ СЕ ДИАЛОГ

Доц. д-р Алексадър Рангелов

В статията „Несъстоялият се диалог" е тематизиран емблематичен профил на политическия диалог относно присъединяването на България към НАТО. Избор, оказал се съдбовен цивилизационен избор на страната. Представени са трудностите в изработването на национален консенсус. Доц. д-р Александър Рангелов изследва модусите на политическата непроводимост в българския диалог, родили манихейска инфантилност във визиите на основните политически фамилии. Политическото различие е субстанциализирано като условие за присъствие и затова диалогът е привиден, представен, за да се окаже диалог на глухи. Дефектите на българския политически диалог ще дадат шанс на институционално решение, еманципирано от потребен политически консенсус, за да останат фамилен белег на българския обществен живот.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Несъстоялият се диалог.pdf

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Чавдар Николов
Заглавие: Необходима е сериозна корекция в политиката ни спрямо Македония
Резюме:

НЕОБХОДИМА Е СЕРИОЗНА КОРЕКЦИЯ В ПОЛИТИКАТА НИ СПРЯМО МАКЕДОНИЯ

Доц. д-р Чавдар Николов

В статията си „Необходима е сериозна корекция в политиката ни спрямо Македония" доц. д-р Чавдар Николов застъпва мнението, че българският национализъм е достигнал такъв стадий, при който той, въпреки ексцесиите на реториката, е практически неразличим по съдържание от влаганото в понятието патриотизъм. Национализмът на българите вече може спокойно да приема успоредното развитие на „българското начало" в две държави. Според автора към задължителните предусловия за членство на Македония в ЕС задължително следва да се прибави и възстановяването на унищожените, обругани и фалшифицирани паметници на българската култура и история на територията на страната. В средносрочна перспектива той вижда възстановяването на историческата истина за произхода на Македония и македонците като опция, попечеливша от опцията, която предлага македонизмът.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Необходима е сериозна корекция в политиката ни спрямо Македония.pdf

Година: 2006 Брой: 2
Автор/и: Чавдар Стоянов
Заглавие: Привилегии и имунитети според Римския статут на Международния наказателен съд
Резюме:

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ СПОРЕД РИМСКИЯ СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Чавдар Стоянов

В статията си „Привилегии и имунитети според римския статут на международния наказателен съд" Чавдар Стоянов разработва детайлно проблематиката, свързана с имунитета, в контекста на международния наказателен съд. Анализиран е Римският статут, учредяващ Международния наказателен съд, който предвижда разностранни привилегии и имунитети за съдиите, прокурора, заместник-прокурорите, секретаря, заместник-секретаря, персонала на прокуратурата и персонала на секретариата. Изяснени са двете основни понятия, които биват разглеждани във връзка с имунитета - личната неприкосновеност и ненаказуемост. Направена е съпоставка между понятията „имунитет" и „привилегии", както и между дипломатическия имунитет и този по Римския статут. Отчетена е и ролята на имунитетите и привилегиите, които Римският статут предвижда по отношение на проблематиката, визираща международната зашита правата на човека.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Привилегии и имунитети според Римския статут на Международния наказателен съд.pdf