Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolegiya.pdf

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

От издателя
Проф. д-р Александър Воденичаров
България на прага на Европейския съюз / 5

Атанас Папаризов
2006 - година на надежди и тревоги в Европейския съюз / 8

Доц. д-р Здравко Гъргаров
Европейският съюз и процесът на разширяването/ 24

Ас. Николай Марин
Правна уредба на общата външна политика и политика за сигурностспоред Договора за създаване на Конституция за Европа/ 47

Д-р Мария Стрьомвик
Характерни особености на общата външната политика и политика за сигурност на Европейския съюз / 85

Линда Волк
Състояние на пазара на труда в Европейския съюз след май 2004 г. / 97

Гл. ас. д-р Габриела Белова
Ролята на ООН при урегулирането на конфликти / 109

Гл. ас. Манол Станин
Ограничаването на субективни права според международното право / 126

доц. д-р Стоян Бараков
В „Процеса на Века" - рунд пореден, но не последен! / 133

Д-р Киряк Цонев
Нещо за забравения и игнориран „Трети полюс", който се превръща във „Втори" / 155

Ас. Мария Бакалова
Национализъм и империализъм в политическата мисъл през призмата на съвременната политическа рефлексия/ 167

In memoriam / 199

Нашите автори / 202

Резюмета / 204

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Александър Воденичаров
Заглавие: България на прага на Европейския съюз
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 България на прага на Европейския съюз.pdf

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и: Атанас Папаризов
Заглавие: 2006 - година на надежди и тревоги в Европейския съюз
Резюме:

2006 - ГОДИНА НА НАДЕЖДИ И ТРЕВОГИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Атанас Папаризов

В статията си „2006 - година на надежди и тревоги в Европейския съюз" авторът разглежда важните за Европейския съюз събития през изминалата 2005 г., някои от които са допринесли за неговото по-нататъшно успешно развитие, а други са породили известни тревоги. В тази връзка се открояват четири от европейските теми, оказали особено силно влияние върху развитието на Европейския съюз, които са: прекъсването на процеса на ратифициране на Европейската конституция, решенията в полза на по-нататъшното разширяване на Съюза, резултатите от прегледа на изпълнението на Лисабонската стратегия, приемането на финансовата рамка на ЕС за периода 2007 - 2013 г. За да отговори на въпроса относно реакцията на Европейския съюз по отношение на предизвикателствата през 2006 г., авторът анализира плановете на европейските институции и преди всичко Работната програма за 2006 г. на  Европейската комисия - институция, която има законодателна инициатива в ЕС и съсредоточаваща усилията на Съюза върху пет основни области, а именно: благосъстояние, солидарност, сигурност, утвърждаване на Европа като глобален
партньор и развитие на доброто законотворчество.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 2006 - година на надежди и тревоги в Европейския съюз.pdf

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Здравко Гъргаров
Заглавие: Европейският съюз и процесът на разширяването
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ПРОЦЕСЪТ НА РАЗШИРЯВАНЕТО

Доц. д-р Здравко Гъргаров

Промяната на политиката на западноевропейските държави по отношение на разширението може да се оцени като избор на правилния път в преломен етап
от европейската история. Това ще доведе до създаване на съвършено нови форми на отношения между европейските държави като цяло. Но процесът на
разширяването се оказва много по-сложен, отколкото представите за него от преди двадесет год14ни. При това проблемите произтичат не само от по-ниското
ниво на икономическо развитие на новите страни, но и от необходимостта за реформиране на цялата структура на институцията на Европейския съюз. В геополитически контекст ролята; която България може да изпълни, и отговорностите, които следва да поеме предвид актуалните си съюзнически задължения, са големи и с тенденция към нарастване. Чрез членството в НАТО и
в Европейския съюз нашата страна е в състояние в много по-голяма степен да
отстоява националните си интереси. В геоикономически аспект  трансформациите в страната намират израз в нарастването на пряката чуждестранна инвестиционна активност в България, както и в появата и засилването на присъствието на големи транснационални компании във финансовата, търговската и частично в промишлената сфера. Геополитическата роля на България би могла да се разглежда като конструктивна и превантивна.
Новата геостратегическа роля на България на Балканите не предполага безпроблемност и безконфликтност и по отношение на реализирането на националните ни интереси. Но членството на България в НАТО и Евросъюза прави българската позиция по-силна.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Европейският съюз и процесът на разширяването.pdf

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и: Ас. Николай Марин
Заглавие: Правна уредба на общата външна политика и политика за сигурност според Договора за създаване на Конституция за Европа
Резюме:

ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ СПОРЕД ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ ЗАЕВРОПА

Ас. Николай Марин

Авторът на статията Николай Марин представя правните аспекти на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз според Конституционния договор за Европа. Извършен е анализ на Дял V - „Външни действия на Съюза", като са посочени и нововъведенията съгласно правната уредба, произтичаща от Конституционния договор за Европа. В тази връзка е направена уговорка, че той не е влязъл в сила поради усложнения ратификационен процес, но фактически Конституцията за Европа е подписана. Именно качествено новата правна регламентация и новите принципни положения представляват интерес от правна гледна точка, като се регламентира по конституционен ред един изключително деликатен въпрос за Европейския съюз - неговата обща политика по външните работи и сигурността. В статията е поставен акцент и върху статута и функциите на министъра на външните работи на Европейския съюз, както и неговите правомощия. Анализирана е и правната регламентация на общата политика за сигурност и отбрана, като са представени новите моменти и въведения в политиката за сигурност, целящи да я направят по-ефективна и функционираща.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Правна уредба на общата външна политика и политика за сигурност според Договора за създаване на Конституция за Европа.pdf

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и: Д-р Мария Стрьомвик
Заглавие: Характерни особености на общата външната политика и политика за сигурност на Европейския съюз
Резюме:

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Д-р Мария Стрьомвик

В статията си „Характерни особености на общата външната политика и политика за сигурност на Европейския съюз" д-р Мария Стрьомвик, шведски експерт по външна политика, проследява последователните етапи на развитие на тази политическа дейност и нейните особености. Проучени са редица събития, имащи отношение към общата външна политика на Европейския съюз. С оглед на това са съпоставени различни изводи и заключения, както от периода на европейското политическо сътрудничество, така и в сегашния момент, в който постоянно се развива общата външна политика на Европейския съюз. представени са и някои от водещите тенденции в общата външна политика на Европейския съюз. В тази връзка са систематизирани и обяснени изводите от водещите политически теории, от една страна „реализма", а от друга - „институционализма", и тяхното влияние при интензифициране на външната политика на сътрудничество на група страни.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Характерни особености на общата външната политика и политика за сигурност на Европейския съюз.pdf

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и: Линда Волк
Заглавие: Състояние на пазара на труда в Европейския съюз след май
Резюме:

СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД МАЙ 2004 Г.

Линда Волк

·в статията „Състояние на пазара на труда в Европейския съюз след май 2004 год." словенският експерт Линда Волк проследява развитието на отношенията между държавите членки на Европейския съюз. Показана е въведената диференцирана политика по отношение на осем от новите държави членки на Европейския съюз. Анализирана е също и ситуацията към момента, като е използван докладът на Европейската гражданска служба. В статията е отчетен и словенският опит, натрупан непосредствено след присъединяването на Словения към Европейския съюз, и възможностите, които съществуват за реализация на младите хора в европейските институции. Направени са и изводи относно факторите, насърчаващи миграцията в Европа. В тази връзка са разкрити и тревогите на новите държави членки от изтичането на млади и квалифицирани хора на Запад. Показана е политиката на някои от водещите държави в ЕС по отношение трудовия пазар и нейната специфика.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Състояние на пазара на труда в Европейския съюз след май 2004 г..pdf

Година: 2006 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Габриела Белова
Заглавие: Ролята на ООН при урегулирането на конфликти
Резюме:

РОЛЯТА НА ООН ПРИ УРЕГУЛИРАНЕТО НА КОНФЛИКТИ

Д-р Габриела Белова

В статията се разглеждат особеностите на международните конфликти след края на Студената война, както и подходите и практиката на универсалната организация ООН за тяхното предотвратяване и управление. Проследени и систематизирани са основните процедури по поддържане на мира (peace-keeping), възстановяване на мира (реасе making), налагане на мира (реасе enforcement), изграждане на мира (реасе building). Анализирани са някои основни документи на организацията, свързани с урегулирането на конфликтите като „Програма за мир" от 1992 г. и нейщпо Допълнение от 1995 г„ докладът „Брахими" от 2000 г„ докладът на Генералния секретар на ООН от 1. юни 2001 г. относно изпълнението на препоръките на Специалния комитет и на Работната група на Съвета за сигурност за операциите по поддържане на мира, както и Докладът на Генералния секретар на ООН Кофи Анан „При по-голяма свобода - към развитие, сигурност и човешки права за всички" от 2005 г. Обърнато е внимание, че Програма за мир" отразява ранния оптимизъм от разпадането на двуполюсния модел и надеждите за ефективна система за колективна сигурност и ранно разрешаване на конфликтите чрез ангажирането на вниманието и участието на международната общност. В Допълнението към „Програма за мир" (1995 г.) се наблюдава тенденция на връщане към традиционната концепция за мироопазването. В статията е подчертана важността на принципите за наличие на съгласие сред страните в конфликта, на безпристрастност и неупотреба на сила с изключение на случаите на самоозащита.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Ролята на ООН при урегулирането на конфликти.pdf