Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolegiya.pdf

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

Нашето послание
Внимавайте за България / 5

ООН в съвременния свят

Кофи Анан, Генерален секретар на ООН
В по-голяма свобода (Резюме на проект за реформа на ООН)/10

Клаус Бринкбоймер, Георг Масколо
ООН - границите на световната политика / 20

Доц. д-р Петранка Филева
Медиите и съвременният световен ред  /29

Геополитика, история, право (научна дискусия)
Доц. д-р Стоян Бараков
Балканите и НАТО в зората на милениума /53

Игор Панарин
Доктрината за новата Евроазия  /92

Дънкан Пери
Македонският въпрос днес: американската гледна точка  /109

Гергана Кресналийска
Гражданското общество в Югоизточна Европа - необходимо условие за регионална стабилност? /133

Научно-информационен блок

Йоанна Чорева
Българо-руските отношения на най-високо равнище 2003-2004 г. /146

Д-р Красимир Клисаров
„Циганският проблем" и националната сигурност на България  /159

Архивите проговарят
Убийството на президента Кенеди като проблем на съветско-американските отношения (Материали от „Елциновия архив") /170

В помощ на студента-международник

Ресурси по Интернет за международните отношения /178
Хронология на ООН  /182
За нашите автори     /197
Резюмета                 / 199

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Внимавайте за България
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 внимавайте за българия.pdf

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и: Кофи Анан, Генерален секретар на ООН
Заглавие: В по-голяма свобода (Резюме на проект за реформа на ООН)
Резюме:

В ПО-ГОЛЯМА СВОБОДА

Кофи Анан, Генерален секретар на ООН

Доклад под горното. заглавие е подготвен на базата на све експертни проучвания за реформи в дейността на ООН през 2004 г. В него авторът посочва основните насоки за дейността на ООН в съкратени срокове (2005-2006 г.) поради очакваното изmчане на мандата му. В тях той конкретизира пътищата, по които ще се рабоm за посmгане на генералните цели (двойно намаляване на бедността и др.) Те са обобщени като „национални стратегии" за развиващите се страни. Ударение се поставя върху показателя 0.7% от БОП като помощ за развиmето, борбата с болестите, екологичната устойчивост, предотвратяването на „катастрофалния тероризъм" (5 принципа), неразпространение на оръжия за масово унищожение, разработка на нови принципи за употреба на сила от Съвета за сигурност.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 В по-голяма свобода (Резюме на проект за реформа на ООН).pdf

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и: Клаус Бринкбоймер, Георг Масколо
Заглавие: ООН - границите на световната политика
Резюме:

ООН: ГРАНИЦИТЕ НА СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКА

Клаус Бринкбоймер, Георг Масколо

Аналитично-публицистичен материал, критично оценяващ постиженията и недостатъците на Организацията на обединените нации. Основно внимание се обръiца на трудностите, които организацията среща в основната си мисия - запазването на мира и сигурността в света. Авторите посочват падането на престижа и поради архаични механизми и липса на политическа воля на страните-членки. Критичните коментари са от позициите на германската политика, неудовлетворена от привилегированото положение на 5-те велики сили - постоянни
членки на Съвета за сигурност. Не е подмината и темата за корупцията, като елемент от неефективността и необходимостта от промени.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 ООН - границите на световната политика.pdf

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и: Доц. д-р Петранка Филева
Заглавие: Медиите и съвременният световен ред
Резюме:

МЕДИИТЕ В УСЛОВИЯТА НА СЕГАШНИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Доц.д-р Петранка Филева

Статията съдържа задълбочен анализ на ролята на медиите в икономическия и обществен живот на съвременния глобализиращ се свят. Направен е баланс между позитивните и негативните ефекти от начина, по който те изпълняват своите функции, и по-специално връзката им с властовите и финансови механизми на обществото. Крайният извод е че те заемат важно място на политическата и обществена сцена, защото обезпечават гражданското участие в защитата на личните иобществените интереси.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Медиите и съвременният световен ред.pdf

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и: Доц. д-р Стоян Бараков
Заглавие: Балканите и НАТО в зората на милениума
Резюме:

БАЛКАНИТЕ И НАТО В ЗОРАТА НА МИЛЕНИУМА

Доц.д-р Стоян Бараков

Статията е написана под формата на есе, в която авторът, опирайки се на значителен научен апарат, разглежда съвременната роля на НАТО в Югоизточна Европа и България в частност. Той използва преди всичко аналогии с предишни и сегашни оценки, търсейки тяхната рационала за един по дълъг исторически период - над 50 години. Като отбелязва редица обективно-исторически елементи за създаването и съществуването на тази военнополитическа организация, той посочва и редица митове, обслужващи заинтересовани сили. Използвайки различни изразни форми, като метафори, алегории и даже лирични отклонения, той прави обобщението за една нова действителност, противоречаща на каноните на атлантизма инеговата днешна апологетика.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Балканите и НАТО в зората на милениума.pdf

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и: Игор Панарин
Заглавие: Доктрината за новата Евроазия
Резюме:

НОВА ДОКТРИНА ЗА ЕВРОАЗИЯ

Игор Панарин

Известният руски геополитик представя своя дискусионен материал в едър щрих, без детайлна документална обосновка, което не пречи той да бъде възприет като смела и реална хипотеза. Основното в него е историческата близост между Русия, славянството и азиатските народи, които са в състояние да обединят материковото пространствно да се противопоставят на външни неоимперсm завоевателски култури. В този смисъл идеите нa Панарин в немалка степен кореспондират със „Сблъсъка на цивилизациите" на Хънтингтън.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Доктрината за новата Евроазия.pdf

Година: 2005 Брой: 4
Автор/и: Дънкан Пери
Заглавие: Македонският въпрос днес: американската гледна точка
Резюме:

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС ДНЕС: АМЕРИКАНСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

Дънкан Пери

Под това малко претенциозно заглавие американският публицист, анализатор и разузнавач се опитва да очертае новото централно място на македонския проблем при кардиналната промяна настъпила в международната система след 1989 г. Идеята е, че македонците са славяни, придобили собствена национална идентичност до голяма степен поради стремежа на съседите им да я осnорят. В редица случаи той допуска, че българският елемент е преобладавал исторически, но на съвременния етап реалността е друга. Периодът, в която е писан материалът - изразяващ и днес принципното американско разбиране - не отчита редица съвременни промени и процеси, които всъщност са в духа на тезите му.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Македонският въпрос днес американската гледна точка.pdf