Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ redkolegiya.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

Съдържание

 Проф. д.ю.н. Антон Т. Гиргинов

Конституционни проблеми на международното правно сътрудничество със Сомалия / 9

 Проф. д-р Габриела Белова

Пандемията COVID-19, международното право и правата на човека / 24

 Доц. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова

Медийната индустрия в контекста на международната политика за интелектуална собственост / 39

 Станислав Павлов

Историческо развитие на международното сътрудничество в областта на здравеопазването / 64

 Светослав Мишев

Causa perduta ли e референдумът в България? / 77

 Милен Маринов

Законодателната уредба на студентското кредитиране в Република България през призмата на правото на образование, прогласено от Хартата на основните права на Европейския съюз / 84

 Гл. ас. д-р Радостина Михайлова

Ефектите на „дълбокия ремикс“ в медиите върху самопрезентирането на политическото онлайн / 98

 In Memoriam / 108

 Нашите автори / 110

Пълен текст - pdf: PDF документ sadarzhanie.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Проф. д.ю.н. Антон Т. Гиргинов
Заглавие: Конституционни проблеми на международното правно сътрудничество със Сомалия / 9
Резюме:

КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СОМАЛИЯ

Проф. д. ю. н. Антон Т. Гиргинов

Резюме: Настоящата статия разглежда два проблема на международното правно сътрудничество със Сомалия – една от държавите в Източна Африка. Те се отнасят до Конституцията на същинска Сомалия и до Конституцията на Сомалиленд. Първият проблем засяга пасивната (експортната) екстрадиция. Той е породенот остарялото разбиране за екстрадиционното производство в Сомалияи отнесъответствието на двете Конституции по въпроса за предаването на собствени граждани. Вторият проблем засяга помилването на затворници, трансферирани в Сомалиленд, за да доизтърпят неизпълнената част от наказанието, наложено им в трансфериралата ги държава. Проблемът е породен от неправилното разбиране на съдържанието и юридическата сила на международните споразумения, които уреждат трансфера на затворници.

 

CONSTITUTIONAL PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION WITH SOMALIA

 

Prof. Anton T. Girginov, Dr. Sc.

 

Abstract: This paper addresses two problems of the international judicial cooperation with Somalia, one of the countries in East Africa. They are related to the Constitution of Somalia and the Constitution of Somaliland. The first problem concerns the passive (the export) extradition. It derives from the outdated understanding of the extradition proceedings in Somalia and the discrepancy between the two Constitutions on this issue. The second problem concerns the pardon of prisoners, transferred to Somaliland to suffer the unapplied part of their punishment imposed in the transferring country. The problem derives from the inappropriate understanding of the contents and the legal force of the international agreements, governing the transfer of prisoners.

Keywords: Constitution of Somaliland, extradition proceedings, international agreements.

Пълен текст - pdf: PDF документ Конституционни проблеми на международното правно сътрудничество със Сомалия.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова
Заглавие: Пандемията COVID-19, международното право и правата на човека
Резюме:

ПАНДЕМИЯТА COVID-19, МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 

Проф. д-р Габриела Белова

 Резюме: След обявяването на състояние на глобална пандемия от СЗО мащабът и сериозността на COVID-19 категорично предполагат степен на заплаха за общественото здраве, която може да обоснове ограничения на определени права, като например онези, които произтичат от налагането на карантина или изолация или ограничават свободата на движение. Статията разглежда основните международни документи, свързани с правото на здраве и релевантни към обявяването на извънредно положение, като МПИСКП, Общия коментар №14 от 2000 г., Международните здравни правила от 2005 г., както и принципите от Сиракуза за ограничаване и дерогация на разпоредби на МПГПП от 1984 г. Разгледани са практиките в различни държави относно карантината и изолирането на населението. Авторът анализира и въпроса за отговорността на държавите да предоставят навременна, точна, достатъчно подробна и достъпна информация за общественото здраве.

Ключови думи: COVID-19, Международни здравни правила, принципи от Сиракуза, отговорност на държавите, права на човека.

 

COVID-19 PANDEMIC, INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS

 Prof. Gabriela Belova, PhD

 Abstract: Following the announcement of the WHO regarding the state of the global pandemic, the scale and severity of COVID-19 strongly suggest a degree of a public health threat that may justify restrictions on certain rights, such as those arising from imposing quarantine or isolation or restricting the freedom of movement. The article deals with major international documents related to the right to health and relevant to a state of emergency, such as the ICCPR, General Comment No. 14 of 2000, International Health Regulations (2005), and the Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR since 1984. Practices in different states regarding quarantine and isolation of the population are examined. The author also analyzes the issue of the responsibility of states to provide timely, accurate, sufficiently detailed and accessible public health information.

Keywords: COVID-19, International Health Regulations, Siracusa Principles, state responsibility, human rights.

Пълен текст - pdf: PDF документ Пандемията COVID-19, международното право и правата на човека.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова
Заглавие: Медийната индустрия в контекста на международната политика за интелектуална собственост
Резюме:

МЕДИЙНАТА ИНДУСТРИЯ В КОНТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Доц. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова, Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“, Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София

 Резюме:Развитието на информационните технологии създава предпоставки за нови връзки между медии, телекомуникации и информационни технологии. Обект на настоящата статия е съществуващият опит в развитието на медиите и тяхната нормативна уредба в европейски и световен план. Направен е преглед на нормативните документи, касаещи свободата на словото и интелектуалната собственост в средствата за масова информация на Стария континент в ретроспективен план, като е обърнато специално внимание на националноправната уредба на медийната индустрия в България. Анализирани са отделни казуси, илюстриращи съвременното състояние на медийната индустрия в света. Представена е системата за задължителното депозиране – как тя действа в европейските държави с изключение на Нидерландия и Швейцария. Законодателството за медиите е в съответствие с европейското законодателство и съвместната експертиза на Съвета на Европа и на Европейската комисия. Традиционните, които следват определени професионални стандарти, се придържат към етични норми и кодекси, докато в новите медии всеки може да бъде автор, да пише без критерии и да създава медийно съдържание, оценка на което е все по-трудно да се направи. В днешно време, когато средствата за осведомяване се увеличават, а медийното съдържание не повишава качеството си, повече от всякога е необходимо да съществуват комуникационни стратегии, изградени върху взаимодействието на медийните потребители и авторите на медийно съдържание, как те възприемат света и общуват помежду си, стъпили на историята и хронологичното развитие на медиите и законодателството, свързано с тях. 

Ключови думи: медия, медийна индустрия, интелектуална собственост, авторско право, правна регулация.

 

THE MEDIA INDUSTRY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY POLICY

 

Assoc. Prof. Teresa Trencheva, PhD, Assist. Prof. Evelina Zdravkova, PhD

Department of Library Management and Archivistics

University of Library Science and Information Technology (ULSIT), Sofia

 Abstract:The development of information technology creates preconditions for new connections between the media, telecommunications and information technologies. The subject of this article is the existing experience in the development of the media and their regulatory frameworks at European and world level. A review of regulations concerning freedom of expression and intellectual property in the media on the Old Continent was made in retrospect, giving special attention to the national legal framework for the media industry in Bulgaria. Some case studies are analyzed to illustrate the current state of the media industry in the world. The compulsory deposit system is presented - how it operates in European countries except for the Netherlands and Switzerland. Media legislation is in line with European legislation and the joint expertise of the Council of Europe and the European Commission. Traditional ones who follow certain professional standards adhere to ethics and codes, while in the new media, anyone can be an author, write without criteria, and create media content that is increasingly difficult to evaluate. Nowadays, as media outlets increase and media content does not increase in quality, it is more than ever necessary to have communication strategies built on the interaction of media users and media content writers, how they perceive the world and communicate with each other, have stepped up to the history and chronological development of the media and the related legislation.

Keywords: media, media industry, intellectual property, copyright, legal regulation.

Пълен текст - pdf: PDF документ Медийната индустрия в контекста на международната политика за интелектуална собственост .pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Станислав Павлов
Заглавие: Историческо развитие на международното сътрудничество в областта на здравеопазването
Резюме:

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Станислав Павлов, докторант към катедра „Международно право и международни отношения“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Резюме: Генезисътна Световната здравна организация (СЗО) може да бъде проследен в развитието на усилията на международната общност от средата на деветнадесети век за регулиране на областта на здравеопазването.Те са в отговор на пандемични заплахи за територията на Западна Европа. Поради развитието на корабоплаването и на железопътния транспорт, поради засилената международна търговия и пътуванията холерата, а впоследствие жълтата треска и бубонната чума напускат традиционните си ендемични места в колониите и по-бедните страни и достигат до икономически напредналите държави в Западна Европа. Много европейци започват да вярват, че в средата на деветнадесети век би могъл да настъпи период на реален напредък по отношение на санитарните условия. Настоящата статия разглежда историческото развитие на международното сътрудничество в областта на здравеопазването от средата на XIX век до създаването на Световната здравна организация през 1948 г.

Ключови думи: международни санитарни организации, карантина, организации предшественици на СЗО.

 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN HEALTHCARE

 

Stanislav Pavlov, PhD student at the Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University "Neofit Rilski"

 Abstract: The roots of the World Health Organization (WHO) can be traced to the development of the international community’s efforts since the mid-nineteenth century to regulate health issues. They are in response to pandemic threats to Western Europe. Due to the new technologies for shipping and the development of rail transport, increased world trade and travel, cholera and subsequently yellow fever and bubonic plague are leaving their traditional endemic places in the colonies and poorer countries and reach the economically advanced countries of Western Europe. Many Europeans are beginning to believe that a period of real progress on sanitation could occur in the mid-nineteenth century. This article examines the historical development of international health cooperation from the mid-19th century to the creation of the World Health Organization in 1948.

Keywords: international sanitary organizations, quarantine, WHO predecessors.

Пълен текст - pdf: PDF документ Историческо развитие на международното сътрудничество в областта на здравеопазването .pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Светослав Мишев
Заглавие: Causa perduta ли e референдумът в България?
Резюме:

CAUSA PERDUTA ЛИ E РЕФЕРЕНДУМЪТ В БЪЛГАРИЯ?

 Светослав Мишев

 Резюме: В историята на България са проведени пет референдума. Първият е от 1922 г. и се отнася до съденето на виновниците за двете национални катастрофи, вторият е от 1946 г. и е за превръщането на страната от монархия в република, третият е от 1971 г. и е за приемането на нова конституция, четвъртият е от 2013 г. и е свързан с изграждането на нова атомна централа, петият е от 2015 г. и се отнася до въвеждането на електронно гласуване. Три от петте референдума нямат реални последици.

Ключови думи: демокрация, закон, народ, република, референдум.

 

IS THE REFERENDUM IN BULGARIA CAUSA PERDUTA?

 Svetoslav Mishev

 Abstract: Five referendums were held in Bulgarian history. The first one was in 1922 and concerned the verdict of the guilty ones for the two national catastrophes. The second one was in 1946 regarding the change from a monarchy to republic. The third one is from 1976, related to the adoption of a new constitution. The fourth one, held in 2013, concerned the construction of a new nuclear power plant. The last one in 2015 concerns the establishment of electronic voting. Three of those five referendums have no substantial consequences. 

Keywords: democracy, law, people, referendum, republic.

Пълен текст - pdf: PDF документ CAUSA PERDUTA ли e референдумът в България.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Милен Маринов
Заглавие: Законодателната уредба на студентското кредитиране в Република България през призмата на правото на образование, прогласено от Хартата на основните права на Европейския съюз
Резюме:

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА НА СТУДЕНТСКОТО КРЕДИТИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГЛАСЕНО ОТ ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 Милен Маринов

 Резюме: Настоящият труд има за предмет изследването на актуалната правна уредба в Република България, насочена към реализирането на правото на образование, прогласено от Хартата на основните права на Европейския съюз, от гледна точка на неговото финансиране. Целта на изследването е да даде отговор на въпроса създадените в страната правни способи гарантират ли упражняването на това право в пълния му обем. За постигането на тази цел е изяснено съдържанието на правото на образование, като се разглеждат конкретните механизми, които законодателят в Република България е предвидил за неговото гарантиране и защита. Последните са разгледани подробно, а където е счетено за необходимо, е направен критичен анализ, посочващ известни несъвършенства в законодателната уредба и предлагащ разрешения на тези проблеми.

Ключови думи: право на образование, Харта на основните права на Европейския съюз, банков кредит, студенски кредит, финансиране на висшето образование.

 

STUDENT LOAN LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA THROUGH THE PRISM OF LEGAL EDUCATION PROCLAIMED IN THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

 Milen Marinov

 Abstract: This paper aims at examining the current legal framework in the Republic of Bulgaria, aimed at the realization of the right to education, proclaimed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in terms of its financing. The purpose of the study is to answer the question of the legal means established in the state to guarantee the full exercise of this right. To achieve this, the content of the right to education is clarified, considering the specific mechanisms that the legislator in the Republic of Bulgaria has envisaged for its guarantee and protection. The latter ones have been examined in detail, and where deemed necessary, a critical analysis has been made, pointing out some legislative deficiencies and proposing solutions to these problems.

Keywords: the right to education, Charter of Fundamental Rights of the European Union, bank credit, student loan, higher education financing

Пълен текст - pdf: PDF документ Законодателната уредба на студентското кредитиране в република България през призмата на правото на образование, прогласено от хартата на основните права на Европейския съюз.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Радостина Михайлова
Заглавие: Ефектите на „дълбокия ремикс“ в медиите върху самопрезентирането на политическото онлайн
Резюме:

ЕФЕКТИТЕ НА „ДЪЛБОКИЯ РЕМИКС“ В МЕДИИТЕ ВЪРХУ САМОПРЕЗЕНТИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ОНЛАЙН

 

Гл. ас. д-р Радостина Михайлова, Катедра по връзки с обществеността, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“

 Резюме: Статията е посветена на настъпилите през последния месец радикални промени в алгоритъма, по който политическите лидери, партии и коалиции могат да таргетират своите послания онлайн в Google, както и в популярните социални мрежи. В контекста на новата регулация на политическата реклама в интернет се засягат въпросите за медийната прозрачност, параметрите на политическо говорене, свободата на словото и платения достъп до потенциалните публики. Анализът е ситуиран в коментарното поле на „софтуерната култура“, която надгражда идеите за „консуматорската“ култура и медийната конвергенция и конструира чрез онлайн съдържанията напълно нов етап в човешкия семиозис – резултат от тоталната софтуеризация на комуникационния процес.

Ключови думи: Google, социални мрежи, политическа реклама, краудсорс журналистика, deepfake.

 

“DEEP REMIX’’ EFFECTS IN MEDIA ON THE SELF-PRESENTATIONOF THE POLITICAL ONLINE

 Chief Assist. Prof. Radostina Mihaylova, PhD, Department of Public Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 Abstract:The article focuses on the radical changes in the algorithm that political leaders, parties and coalitions can target their messages online on Google, as well as on popular social networks, over the past month. In the context of the new regulation of political advertising on the Internet, issues of media transparency, the parameters of political speech, freedom of speech and paid access to potential audiences are addressed. The analysis is situated in the commentary field of “software culture, which upgrades the ideas of „consumer culture and media convergence and constructs a completely new stage in human semiosis through online content – the result of the total softwareization of the communication process.

Keywords: Google, social networks, political advertising, crowdsourcing journalism, deepfake.

Пълен текст - pdf: PDF документ Ефектите на „дълбокия ремикс“ в медиите върху самопрезентирането на политическото онлайн.pdf

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: In Memoriam
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ In Memoriam.pdf