Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Militsa Ivanova Karadzhova-Manova
Заглавие: Present Situation and Response to Human Trafficking in Southeastern Europe
Резюме:

PRESENT SITUATION AND RESPONSE TO HUMAN TRAFFICKING IN SOUTHEASTERN EUROPE

 

Militsa Ivanova Karadzhova-Manova, PhD Student, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

 

Abstract:Еvery year thousands of people - most of them women and children from the poorer countries are being exploited, tricked and forced to do things against their will. These people are being mistreated as commodities by the transnational criminal traffic industry. Such criminal groups are growing more and more, earning billions of euros, working with impunity. After drugsbusiness and illegal weapons, human trafficking has become the third most profitable business worldwide. It is mainly due to both the changes which happened in Europe in 1989 and the opening of European borders, which gave many people a chance for a new, peaceful and grateful life. Human trafficking cannot be seen only from a national security point of view, nor as a war against illegal migration. Human trafficking, is most important of all, desecration of human rights.

Keywords: human trafficking, human rights, illegal migration.

 

НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ И ОТГОВОР НА ТРАФИКА НА ХОРА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

 

Милица Иванова Караджова-Манова, докторант, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, България

 

Резюме: Всяка година хиляди хора – повечето от тях жени и деца от по-бедните страни – се експлоатират, подвеждат и принуждават да вършат нещо против волята си. Тези хора са малтретирани като стоки от транснационалната престъпна транспортна индустрия. Такива престъпни групи нарастват все повече и повече, като печелят милиарди евро и работят безнаказано. След бизнеса с наркотици и незаконно оръжие трафикът на хора се превърна в третия най-печеливш бизнес в света. Това се дължи главно както на промените, които се случиха в Европа през 1989 г., така и на отварянето на европейските граници, което даде възможност на много хора за нов, мирен и щастлив живот. Трафикът на хора не може да се разглежда само от гледна точка на националната сигурност, нито като война срещу незаконната миграция. Трафикът на хора е най-вече оскверняване на правата на човека.

Ключови думи: трафик на хора, права на човека, нелегална миграция.

Пълен текст - pdf: PDF документ Present Situation and Response to Human Trafficking in Southeastern Europe.pdf