Публикации

.

Година: 2023
Брой: 1
Автор/и: Виктор Синански, гл. ас. д-р Диана Иванова
Заглавие: От коалиция към съперничество. Разривът в междусъюзническите отношения и началото на Студената война / 60
Резюме:

ОТ КОАЛИЦИЯ КЪМ СЪПЕРНИЧЕСТВО. РАЗРИВЪТ В МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И НАЧАЛОТО НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

 

Виктор Синански, студент, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Гл. ас. д-р Диана Иванова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

 

Резюме:Целта на публикацията е да представи и анализира събитията, довели до разпадането на междусъюзническите отношения в края на Втората световна войнаи началото на Студената война. В нея са разгледани ранни признаци за пропукването на единството в коалицията и са изложени факти, доказващи, че всяка една от трите основни съюзнически страни се стреми да осъществи най-вече своите планове за следвоенния свят. В текста са разгледани „залезът“ на старите велики сили и обособяването на САЩ и СССР като нови основни политически играчи, както и опитите на двете страни да привлекат на своя страна други държави.

Ключови думи:Втора световна война, Антихитлеристка коалиция, Студена война, доктрина „Труман“, план „Маршал“.

 

FROM COALITION TO RIVALRY.THE BREAK IN INTER-ALLIED RELATIONS AND THE BEGINNING OF THE COLD WAR

 

Viktor Sinanski, student, SWU "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

Ch. Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD, SWU "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

 

Abstract: The purpose of the publication is to present and analyze the events, which leads to the collapse of inter-Allied relations in the end of World War II and the beginning of the Cold War. It examines early signs of the breakdown of unity between the Allies and presents facts that show that each one of the three main countries are trying to implement their plan for the post-war world. The text examines the "decline" of the old great powers and the emergence of USA and USSR as the new major political players, as well as the attempts of both countries to attract others to their side.

Keywords: World War II, Allies of Second World War, Cold War, Truman Doctrine, Marshall Plan.

Пълен текст - pdf: PDF document 6-Viktor-Sinanski-Diana-Ivanova.pdf