Публикации

.

Година: 2023
Брой: 1
Автор/и: Georgi Chankov, ScD, Associated Professor
Заглавие: Contemporary Concepts of Leadership and Power and the Case with Bulgaria / 31
Резюме:

CONTEMPORARY CONCEPTS OF LEADERSHIP AND POWER AND THE CASE WITH BULGARIA

 

Georgi Chankov, ScD, Associated Professor at UNWE, Sofia

 

Abstract:

There are different concepts of power and leadership. Models of power based on strong personality, money and organization are superimposed on models of hereditary power, clan affiliation and icnomic (democratic) power. The neoliberal conception of power and leadership has universal claims, but it does not offer the only successful model, even in the United States. In Bulgaria, a country from the Eastern Orthodox tradition, the neoliberal model has been imposed factually on traditionalist power relations, and poor outcomes in societal development have led to alienation between elites and ordinary citizens.

Keywords: types of power and leadership, culture, characteristics of Bulgaria.

 

СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ЛИДЕРСТВОТО И ВЛАСТТА И ПРИМЕРЪТ С БЪЛГАРИЯ

 

Доц. д.ик.н. Георги Чанков, УНСС, София

 

Резюме:

Съществуват различни концепции за властта и лидерството. Моделите на властта, основани на силна личност, пари и организация, се наслагват върху моделите на наследствената власт, клановата принадлежност и икономическата (демократичната) власт. Неолибералната концепция за властта и лидерството има универсални претенции, но тя не предлага единствения успешен модел, дори и в САЩ. В България, страна от източноправославната традиция, неолибералният модел е наложен върху традиционалистките властови отношения, а лошите резултати в общественото развитие водят до отчуждаване между елитите и обикновените граждани.

Ключови думи: типове власт и лидерство, култура, български характеристики.

Пълен текст - pdf: PDF документ 4-Georgi-Chankov.pdf