Публикации

.

Година: 2021
Брой: 1
Автор/и: д-р Радослав Тодоров
Заглавие: Трансатлантически отношения – състояние и перспективи
Резюме:

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

 д-р Радослав Тодоров, Университет по Библиотекознание и информационни технологии

 Резюме:

Светът се трансформира от еднополюсен към многополюсен глобален ред, в който структурата на международната система трябва да бъде адаптирана в съответствие с интересите и амбициите на основните участници. Европейският съюзи Русия се конкурират за влияние в европейското пространство за сигурност. Русия се стреми да се върне на световната сцена с методите на геополитиката и демонстрацията на военна сила. САЩ са фокусирани върху Близкия изток и Източна Азия, като според някои анализатори Европа се нарежда едва на трето място по важност за американските интереси. Китай, въпреки че не е пряк играч в структурата на европейската сигурност, се стреми да се превърне в незаменим фактор в международните отношения посредством глобално икономическо влияние, което ще има сериозни последици за световния баланс на силите. На много места в света демокрацията е в отстъпление, а държави с автократични режими се радват на увеличаващо се международно влияние и сила.

Ключови думи: глобален ред, европейско пространство, международни отношения, сигурност.

 

TRANSATLANTIC RELATIONS – CURRENT STATUS AND PROSPECTS

 Radoslav Todorov, PhD, University of Library Studies and Information Technologies

 Abstract:

The world is transforming from a unipolar to a multipolar global order, under which the structure of the international system must be adapted in accordance with the interests and ambitions of the main actors. The European Union and Russia are competing for influence in the European security space. Russia seeks to return to the world stage with the methods of geopolitics and the demonstration of military force. The United States are focused on the Middle East and East Asia, with some analysts saying that Europe ranks only third in importance to American interests. Although not a direct player in the structure of European security, China seeks to become an indispensable factor in international relations through global economic influence, which will have serious consequences for the global balance of power. In many parts of the world, democracy is in retreat, and countries with autocratic regimes are enjoying increasing international influence and power.

Keywords: global order, European security space, international relations, security.

Пълен текст - pdf: PDF document 6-Трансатлантически отношения – състояние и перспективи.pdf