Публикации

.

Година: 2021
Брой: 1
Автор/и: Проф. д.т.н. Веселин Целков, докторант Камен Алексиев
Заглавие: Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник - физическо лице“
Резюме:

Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник – физическо лице“

 

Проф. д.т.н. Веселин Целков, Катедра „Национална сигурност“, Факултет „Информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии

Докторант Камен Алексиев, Катедра „Национална сигурност“, Факултет „Информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии

 Резюме:

В настоящия доклад е разгледана защитата на физическите лица при взаимодействието „електронна медия – посредник – физическо лице“ в контекста на изискванията на Обшия регламент за зашита на личните данни. Дефиниран е общ модел на взаимодействие и са изследвани въпросите за обработваните лични данни, защитата на правата и личните данни на физическите лица.

Ключови думи: Общ регламент за защита на личните данни, електронни медии, права на физическите лица, модели на взаимодействие.

 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDIVIDUALS IN THE MODEL OF INTERACTION "ELECTRONIC MEDIA – INTERMEDIARY – INDIVIDUAL"

 

Professor D. Sc.Veselin Tselkov, Department of National Security, Faculty of Information Sciences, University for Library Studies and Information Technologies

PhD student Kamen Alexiev, Department of National Security, Faculty of Information Sciences, University for Library Studies and Information Technologies

 

Abstract:

This report examines the protection of individuals in the "electronic media - intermediary - individual" interaction in the context of the requirements of the General Data Protection Regulation. A general model of interaction is defined and the issues of processed personal data, protection of the rights and personal data of individuals are studied.

Key words: General regulation for personal data protection, electronic media, rights of individuals, interaction models.

Пълен текст - pdf: PDF документ 1-Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник – физическо лице“.pdf