Публикации

.

Година: 2021
Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: съдържание
Резюме:

Съдържание

 

Проф. д.т.н. Веселин Целков, докторант Камен Алексиев
Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник - физическо лице“ / 7

 Проф. д-р Владко Иванов, Анита Щерева, Весела Токова
Тенденции и приоритети по Източносредиземноморския маршрут след събитията в Афганистан през 2021 г. / 19

Проф. д-р Габриела Белова, гл. ас. д-р Анна Христова
Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО/Европа / 30

Доц. д.н. Владислав Лазаров
Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства / 48

 Доц. д-р Пламен Богданов
Организация на националната сигурност на САЩ / 55

 д-р Радослав Тодоров
Трансатлантически отношения – състояние и перспективи / 66

 Докторант Пламен Русев
Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия / 89

 In Memoriam / 104

 Нашите автори / 105

Пълен текст - pdf: PDF документ 0.2.sadarzhanie.pdf