Публикации

.

Година: 2022
Брой: 1-2
Автор/и: Докторант Женя Динкова
Заглавие: Европейски териториални програми с участието на България – предизвикателства към човешките ресурси
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКИ ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ –Предизвикателства към човешките ресурси

Докторант Женя Динкова, Катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

 Резюме:

Настоящият доклад прави опит за кратък SWOT-анализ на средата, в която функционират човешките ресурси по европейските териториални програми на България. Разгледани са изискванията към човешките ресурси, заети с yправлението и изпълнението на териториалните програми и произтичащи от законодателните норми на ЕС и у нас, а също и трудностите, с които се сблъскват, породени от регионалните и националните различия и ситуирането на работните места.Описани са някои предизвикателства към управленските екипи по привличане и задържане на качествени служители, както и безспорните възможности, които предлага изпълнението на мащабни, обществено значими програми и проекти. Включени са някои предложения за изграждане на устойчив и качествен административен капацитет по управлението на териториални програми на базата на проучванията и опита на автора.

Ключови думи: териториални програми, управление на човешките ресурси, териториално сътрудничество

 

EUROPEAN TERRITORIAL PROGRAMMES WITH THE PARTICIPATION OF BULGARIA – CHALLENGES TO THE HUMAN RESOURCES

Jenya Dinkova, PhD Student,  Department of National Security and Public Administration, Faculty of Law and History , South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad

Abstract:

The present paper attempts to make a shortSWOTanalysis of the environment in which the human resources involved in the EU territorial programmes of Bulgaria function.The requirements towards the human resources dealing with the management and implementation of the territorial programmes are explained that come from the relevant EU and the Bulgarian legislation, as well as the obstacles they face due to regional and national differences and the positioning of the working places. Some challenges are described towards the management teams and related to attracting and keeping of skilful employees, as well as the indisputable opportunities the implementation of large-scale and socially significant programmes and projects offer. Some proposals for the building of sustainable and qualitative administrative capacity for the management of territorial programmes are included based on the research work and professional experience of the author.

Key words: territorial programmes, human resources management, territorial cooperation

Пълен текст - pdf: PDF документ 7 Европейски териториални програми с участието на България – предизвикателства към човешките ресурси.pdf