Публикации

.

Година: 2022
Брой: 1-2
Автор/и: Тодор Рогошев
Заглавие: Македонските език и история: международноправен анализ на правото на самоопределение и българското вето
Резюме:

МАКЕДОНСКИТЕ ЕЗИК И ИСТОРИЯ: МЕЖДУНАРОДНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА ПРАВОТО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И БЪЛГАРСКОТО ВЕТО

 Тодор Рогошев, изследовател по програма „Млади учени и постдокторанти“, Институт за балканистика с център по тракология към БАН

Резюме:

Правото на самоопределение на народите е един от ключовите принципи признат от Устава на ООН, но също така и един от най-спорните. Балканите са несъмнено едно от местата в света, където е имало най-много конфликти по този въпрос за последните 30 години. Най-скорошните претенции за нарушаване на това право идват от редица автори и от Република Северна Македония като отговор на наложеното от България „вето“ за начало на преговорите за присъединяване към Европейския съюз през ноември 2020 г. Този доклад цели да разгледа македонския въпрос през призмата на правото на самоопределение на народите и да провери доколко България нарушава това право.

 

THE MACEDONIAN LANGUAGE AND HISTORY: AN INTERNATIONAL LAW ANALYSIS OF THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION AND THE BULGARIAN VETO

 Todor Rogoshev, Researcher under the "Young scientists and postdoctoral fellows" program, Institute of Balkan studies with a center of trachology at the BAS

 Abstract:

The right of self-determination of peoples is among the key principles, recognized by the Charter of the United Nations, but it is also one of the most contested ones. The Balkans, where there have bee are certainly one of the places with the most conflicts on this topic in the entire world for the past 30 years. One of the most recent claims of breach of this right comes from a number of authors and the authorities of North Macedonia in response to the enforced ‘veto’ power by Bulgaria for the commencement of the negotiations for accession to the European Union in November 2020. This paper aims to examine the Macedonian question through the prism of the right of self-determination and to answer the question if Bulgaria has breached its international obligations in this regard. 

Пълен текст - pdf: PDF документ 6 Македонските език и история - международноправен анализ на правото на самоопределение и българското вето.pdf