Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Орлин Колев
Заглавие: Още веднъж за основните права на човека и гражданина
Резюме:

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Гл. ас. д-р Орлин Колев

Резюме

Материалът разглежда последователно развитието на правната уредба на основните права на човека от Великата Харта на правата от 1215 г., Била за правата от 1689 г., Декларацията на независимостта на САЩ от 1776 г. и френската Декларация на правата на човека и гражданина от 1789 г. и въздействието, което тези актове оказват върху цялостното развитие на основните права. Отделя се внимание на конституционното развитие на България с акцент върху основните права. Разглеждат се понятията за естествени права, право на човека, право на гражданина, колективни и индивидуални права и свободи. Отделено е внимание на характеристиката на основните права на човека и гражданина, както и на съвременното развитие в контекста на Европейската конвенция за правата на човека и на Европейската социална харта.

Ключови думи: естествени права, право на човека, право на гражданина, колективни и индивидуални права и свободи,Европейска конвенция за правата на човека, Европейска социална харта.

 Summary

The paper is focused on the historic development of the legal regulation of the fundamental human rights beginning with the Magna HartaLibertatumof 1215, the Bill of rights of 1689, the Declaration of independence of the USA of 1776 and the French Declaration of the rights of people and citizens of 1789 and the influence which these acts have on the whole development of the Republic of Bulgaria accentuating on the human rights.The notions of natural rights, human rights, rights of the citizen, collective and individual rights and freedoms. Special attention is paid to the characteristics of the human rights and the contemporary development in the light of the European Convention on human rights and the European social charter.

Key words:natural rights, human rights, rights of the citizen, collective and individual rights and freedoms. European Convention on human rights and the European social charter.

Пълен текст - pdf: PDF документ Още веднъж за основните права на човека и гражданина.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Kristina Misheva, PhD, Dunja Duic, PhD
Заглавие: The UN sanctions and the procedures of implementation according to the law on international restrictive measures of the Republic of Macedonia and Republic of Croatia
Резюме:

THE UN SANCTIONS AND THE PROCEDURES OF IMPLEMENTATION ACCORDING TO THE LAW ON INTERNATIONAL RESTRICTIVE MEASURES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF CROATIA

 

Kristina Misheva, PhD, assistant professor at Faculty of Law, University “GoceDelcev” Shtip, R. Macedonia

Dunja Duic, PhD, Postdoctoral Senior Teaching and Research Assistant, Faculty of Law Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, R. Croatia

Summary

The UN sanction measures are a set of enforcement tool for conducting international peace, safety and security that do not involve the use of armed force. Usually, there are a few types of UN sanctions which can be imposed in variety forms.

In R. Macedonia the Law on International Restrictive measures of the Republic of Macedonia, for the first time was adopted in March 2007, and later in March 2011 a new Law on International Measures was brought. In R. Croatia the Law on International Restrictive measures of the Republic of Croatia was adopted in November 2008. The procedures, the implementation and the legal framework, are based on their Laws and internal acts, UN Council Resolution and Regulations.

Key words: UN sanctions, Law on international restrictive measures, national procedure

Пълен текст - pdf: PDF документ The UN sanctions and the procedures of implementation.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Докторант Магдалена Георгиева
Заглавие: Заявка за европейски патент по реда на Европейска конвенция за издаване на европейски патент
Резюме:

ЗАЯВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ ПО РЕДА НА ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

 Докторант Магдалена Георгиева, катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

 Резюме

В статията се разглежда процедурата по заявяване на европейски патент според Европейската конвенция за издаване на европейски патент. Изясняват се целите и обхватът за осигуряване на защита на откритията на територията на ЕС.

Ключови думи: Европейски патент, Европейска конвенция за издаване на европейски патент, изобретение, закрила, териториален обхват, цели.

 Summary

Procedure about filing a European patent under the European Convention for the Grant of a European patent. Clarification of the objectives and scope of protection of discovery across the EU.

Keywords: European patent, European Convention for the Grant of a European patent, invention, protection, territorial scope, goals.

Пълен текст - pdf: PDF документ Заявка за европейски патент по реда на Европейска конвенция.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Снежана Георгиева, Юлиана Димитрова
Заглавие: Правна регламентация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България
Резюме:

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ ПО ИЗДАВАНЕТО И КОНТРОЛА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА САМОЛИЧНОСТ И МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Снежана Георгиева, Юлиана Димитрова, Академия на МВР

Резюме

Статията разглежда международноправните и вътрешноправните актове и документи от общ и от специален характер, регламентиращи дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България.

LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY OF POLICE BODIES REGARDING THE ISSUANCE AND CONTROL OF IDENTITY DOCUMENTS AND THE MIGRATION OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

 Snezhana Georgieva, Yuliana Dimitrova, Academy of the Ministry of Interior

 Abstract

The article deals with international legal and domestic legal acts and documents of general and special nature, regulating the activity of the police bodies for the issuance and control of the identity documents and the migration of the population in the Republic of Bulgaria.

Пълен текст - pdf: PDF документ Правна регламентация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Докторант Виктор Серафимов
Заглавие: Особености на процедурата по прекратяване на международни договори
Резюме:

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

 Докторант Виктор Серафимов, катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

 Резюме

Прекратяването на международните договори, сключени и влезли в сила за Република България, е процедура, уредена в Конституцията на Република България и в Закона за международните договори, като въпросът е разглеждан и от Конституционния съд. С посочените нормативни актове се урежда цялостната процедура по денонсиране на сключени международни договори, като настоящото научно съобщение разглежда особеностите на разделението на правомощията между Народното събрание и Министерския съвет.

Ключови думи: международни договори; прекратяване; Министерски съвет; Народно събрание; Конституция на Република България

 TERMINATING INTERNATIONAL TREATIES – PROCEDURE

 Summary

Terminating of international treaties that have been dully concluded and consequently – ratified or confirmed by Bulgaria is a procedure that has been stipulated in the Constitution of Bulgaria and the International treaties Act. The topic has also been explored by the Constitutional Court of Bulgaria. These acts have generally set up the international treaties terminating procedure. The present study explores the separation of powers between the Parliament and the Government of Bulgaria.

Key words:International treaties; terminating; Government; Parliament; Constitution of Bulgaria

Пълен текст - pdf: PDF документ Особености на процедурата по прекратяване на международни договори.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Нашите автори
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ Нашите автори.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 0.1 ред.-колегия.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 0.2 съдържание.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Стефка Наумова
Заглавие: Парламентарната система, пряката демокрация и законодателната власт (правно-социологически параметри)
Резюме:

SOCIO-LEGAL CHARACTERISTICS OF THE DIRECT DEMOCRACY Prof. Stefka Naoumova, PhD

The article is dealing with legal-sociological aspects of the legislation process in the context of EU legal integration and direct democracy.The work is divided in four parts. In the first part the parliamentary system and the legislation process in the context of globalization are examined. Problems of the mechanism of political and social functioning of Bulgarian Parliament are analyzed.The legislative power is looked at as a part of te broader mechanism of impact of globalizationon the on legal-relevant behavior. Second part of the study is dedicated to the relationship between contemporary constitutionalism and the new paradigm of the legislative power.In the third part the legal-sociological aspects of the legislation are examined. The last part is dedicated to analyses of concrete legal-sociological studies conducted in the transformation period. Relation between representative democracy, direct democracy and legislation is analysed.

Пълен текст - pdf: PDF документ 1 Парламентарната система, пряката демокрация и законодателната власт (правно-социологически параметри).pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: Моника Панайотова
Заглавие: Черноморската геополитическа динамика и предизвикателства пред европейската енергийна сигурност през погледа на НАТО и ЕС
Резюме:

Моника Панайотова, докторант, катедра „Международни отношения“ в УНСС – София

Настоящият материал има за цел да представи Черноморската  геополитическа динамика и предизвикателства пред европейската  енергийна сигурност от гледна точка на НАТО и ЕС, представяйки спецификите на Региона, ресурсната зависимост на ЕС от енергийни  доставки, замразените конфликти и комплексния характер на  заплахите пред сигурността, респективно отражението на  енергийната сигурност върху цялостната европейска сигурност. В контекста на събитията в Украйна, на предизвикателствата пред  страните от Черноморския регион и с оглед на новата правна рамка в ЕС, въведена с Лисабонския договор, Европейската стратегия за  енергийна сигурност и новата стратегическа концепция на НАТО, се очертават определени изводи, полезни за европейската перспектива на страните от Източното партньорство и за стабилността на  Черноморския регион. Изводи за необходимостта от: стратегическо  преосмисляне на средата за сигурност и партньорствата в Европа;  промяна в подхода на евроатлантическата интеграция на страните от Черноморския регион; преодоляване на чувствителността в  контекста на националния суверенитет по енергийните въпроси, говорене в „един глас“ и колективен подход в ЕС по въпросите на
енергетиката.

This paper aims to present the Black Sea geopolitical dynamics and  challenges in front of the European energy security from the point of view of  NATO and EU, representing the characteristics of the Region, the  dependency of the EU on energy imports, the so called “frozen conflicts”, the  complex character of security threats and respectively, the impact of energy  security on the overall European security. In the context of the current
situation in Ukraine, the challenges facing the countries of the Black Sea  region and having in mind the new legislative framework after Lisbon treaty,  the European Energy Security Strategy and the New strategic concept of  NATO, certain conclusions would be outlined and could be useful for the  European perspective of Eastern Partnership countries and the stability of the Black Sea region. Conclusions about the need of: a strategic rethinking of
the security environment and partnerships in Europe; a change in the EuroAtlantic integration approach of the wider Black Sea countries; overcome the sensitivity in the context of national sovereignty on energy issues, speaking in  "one voice" and acting collectively in the EU on the energy issues.

Пълен текст - pdf: PDF документ 2 Черноморската геополитическа динамика и предизвикателства пред европейската енергийна сигурност през погледа на НАТО и ЕС.pdf