Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Ст. преподавател д-р Милорад Йорданов
Заглавие: Защита правата на пострадалите от престъпления от Организацията на обединените нации
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Защита правата на пострадалите от престъпления от Организацията на обединените нации.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: д-р Елена Фичерова
Заглавие: Правни аспекти на предоставянето на статут на бежанец
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 9 Правни аспекти на предоставянето на статут на бежанец.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Симона Василева, Янита Атанасова
Заглавие: Теоретични и правни аспекти на миграционния контрол
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Теоретични и правни аспекти на миграционния контрол.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Снежана Топалова
Заглавие: Някои аспекти от превантивната дейност на органите за издаване и контрол на документите за самоличност и миграцията на населението, по противодействието на тероризма
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 11 Някои аспекти от превантивната дейност на органите за издаване и контрол на документите за самоличност и миграцията на населението, по противодействието на тероризма.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) korica-2-2016.jpg

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1red-kolegiya.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

Проф. д-р Георги Близнашки
Народното събрание и Европейският Съюз / 7

Проф. д-р Надя Бояджиева
Концепциите за сигурността и правата на човека в съвременните международни отношения и международна политика / 26

 Проф. д-р Георги Пенчев
Принципи на международните многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България / 45

Гл. ас. д-р Орлин Колев
Още веднъж за основните права на човека и гражданина / 60

 Kristina Misheva, PhD, Dunja Duic, PhD
The UN sanctions and the procedures of implementation according to the law on international restrictive measures of the Republic of Macedonia and Republic of Croatia / 75

 Докторант Магдалена Георгиева
Заявка за европейски патент по реда на Европейска конвенция за издаване на европейски патент / 90

 Снежана Георгиева, Юлиана Димитрова
Правна регламентация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България / 97

 Докторант Виктор Серафимов
Особености на процедурата по прекратяване на международни договори / 110

 Нашите автори / 116

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2sadarzhanie.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Георги Близнашки
Заглавие: Народното събрание и Европейският Съюз
Резюме:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

 Проф. д-р Георги Близнашки

 Резюме

Материалът разглежда засиленото участие на националните парламенти в законодателния процес на Европейския съюз, обвързано както с въпроса за субсидиарността, така и с потребността Европа да бъде приближена до гражданите на държавите членки; ролята на Народното събрание на Република България при преразглеждането на учредителните договори, конституционните процедури, които са свързани със „сферата на общността“ (domain of polity), и всекидневните законодателни процедури, които се проявяват в „сферата на политиката“ (domain of politics). Намесата на Народното събрание във вземането на законодателни решения на европейско равнище се осъществява чрез неговия контрол върху поведението на минис­трите, които участват в работата на Съвета на Европейския съюз, когато той действа в своя законодателен формат.

Ключови думи: Народно събрание, Европейски съюз, междупарламентарно сътрудничество, спазване на принципа на субсидиарността, участие на министрите в законодателната дейност на Съвета на ЕС

 THE NATIONAL ASSEMBLY AND THE EUROPEAN UNION

 Prof. Georgi Bliznashki, PhD

 Abstract

The article scrutinizes the increased involvement of national parliaments in the European Union's legislative process, linked both to the issue of subsidiarity and the need to bring Europe closer to the citizens of the Member States; the role of the National Assembly of the Republic of Bulgaria in revising the founding treaties, the constitutional procedures that are related to the domain of polity” and the daily legislative procedures that take place in the “domain of politics. The involvement of the National Assembly in the adoption of legislative decisions at European level is performed through its control over the behavior of the Ministers participating in the work of the Council of the European Union when it acts in its legislative format.

Keywords: National Assembly, European Union, interparliamentary cooperation, observance of the principle of subsidiarity, participation of ministers in the legislative activity of the Council of the European Union

Пълен текст - pdf: PDF document Народното събрание и Европейският Съюз.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Надя Бояджиева
Заглавие: Концепциите за сигурността и правата на човека в съвременните международни отношения и международна политика
Резюме:

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

Проф. д-р Надя Бояджиева, Институт за Балканистика, Българска академия на науките*

Резюме

Предмет на анализ тук епроблемът за сигурността на човека във връзка със състоянието на международните отношения (МО) и взаимовръзката между тяхднес. Разглеждането на сигурността на човека е свързано с един по-широк поглед върху понятието „сигурност“, както и със съществуващите теории за сигурността във връзка с МО. Новата ситуация на МО налага вземането напо-строги мерки за сигурност поради заплахата от международния тероризъм, особено след атентатите във Франция и в Белгия. Тези мерки диктуват известни ограничения за обществото и на правата на отделната личност. Част от тези ограничения („мерки“) са посочени в законодателствата на държавите, други – в актовете на определени междудържавни организации, където съответната държава е член, и имат по-висока юридическа сила от националните правни норми.

* Изследването е направено като гост-професор в Дейвис център за руски и евроазиатски изследвания и програмата за Студената война, Харвардски университет, с престижната награда “Policy and Strategy Fellowship” и с финансовата подкрепа на Фондация „Смит Ричардсън“, САЩ.

 CONCEPTS OF SECURITY AND HUMAN RIGHTS IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS AND INTERNATIONAL POLITICS

 Prof. Nadia Boyadjieva, Ph.D.**

 Summary

This article discusses the role of human security in international relationsand international politics today. The article explains the concept of “human security” as it relates to international security in general and to theories of international relations. The issue is a timely one because the threat of international terrorism, underscored by recent attacks in France and Belgium, has led to the imposition of certain restrictions on society and on individual rights. The article explores how such measures have affected human security and what force they have in both national and international law.


** This research was undertaken during my time as a Policy and Strategy Fellow, a special fellowship funded by the Smith Richardson Foundation, and as a Visiting professor at the Davis Center and the Cold War Studies program at Harvard University.

Пълен текст - pdf: PDF document Концепциите за сигурността и правата на човека в съвременните международни отношения и международна политика.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Георги Пенчев
Заглавие: Принципи на международните многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България
Резюме:

ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Проф. д-р Георги Пенчев, Юридически факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Резюме

Настоящото научно изследване е посветено на принципите на някои международни многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България. Вниманието е насочено към изрично формулираните принципи в разпоредбите на тези международни договори. Направени са и предложения delegeferendaза тяхното усъвършенстване.

Ключови думи: принципи, атмосферен въздух, международни договори с участието на Република България.

PRINCIPLES OF THE INTERNATIONAL MULTILATERAL TREATIES IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE AMBIENT AIR WITH PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

 Prof. George Penchev, PhD, Faculty of Law at the University of Plovdiv Paisii Hilendarski 

Summary

This scientific study is dedicated to the principles of some international multilateral treaties in the field of protection of the ambient air from pollution with participation of the Republic of Bulgaria. The attention is paid to explicitly formulatedprinciples of these international treaties. It has been made also suggestions de lege ferenda for their improvement.

Key words: principles, ambient air, international treaties with participation of the Republic of Bulgaria.

Пълен текст - pdf: PDF document Принципи на международните многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България.pdf