Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

 Съдържание

 Проф. д-р Георги Близнашки
Американската конституция от 1787 година / 7

Доц. д-р Диана Ковачева
Има ли връзка между корупцията и правата на човека? / 65

Доц. д-р Николай Марин, гл. ас. д-р Гергана Георгиева
Някои проблеми, свързани с осигуряването на превод по време на българското председателство на Съвета на ЕС / 90

Гл. ас. д-р Надежда Кръстева
Добри европейски практики за защита на детето от киберпрестъпления / 97

 Гл. ас. д-р Иво Цеков
Пренаселеност: причини, ефекти и решения / 113

Милица Караджова-Манова
Необходимостта от електронно здравеопазване в развиващите се европейски страни – опасности и възможности / 126

Жанета Петкова
Международноправна уредба на социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица / 133

 Петя Марчева, Любомира Евтимова
Европейска агенция за гранична и брегова охрана – институционален механизъм за овладяване на миграционния натиск / 144

 Нашите автори / 154  

Пълен текст - pdf: PDF документ 0.2sadarzhanie.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и: Проф. д-р Георги Близнашки
Заглавие: Американската конституция от 1787 година
Резюме:

АМЕРИКАНСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ОТ 1787 ГОДИНА

 Проф. д-р Георги Близнашки, Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

 Резюме

Конституцията на САЩ е приета през 1787 г. и оцелява в хода на различни исторически перипетии, като се доразвива и приспособява към променящата се действителност както по пътя на внасяне на поправки в нейния текст, така и чрез тълкуванията на Върховния съд на САЩ, давани по множество конкретни поводи. Така юридическата конституция се допълва от явлението livingconstitution(„жива конституция“) в американския конституционализъм. В американската конституция бил отразен идеалът за общество от свободни и равни помежду си граждани. Тя е изградена върху идеите и принципите, формулирани от класиците на либералната политическа мисъл Джон Лок и Шарл-Луи Монтескьо, които били възприемани като неизменни постулати и истини от последна инстанция. Американският конституционализъм съставлява една богата съкровищница от постижения, всяко едно от които може да бъде както източник на вдъхновение, така и образец за подражание.

Ключови думи: „Декларацията за независимостта“, Конституция на САЩ, поправки, федерализъм, тълкувания.

 

THE AMERICAN CONSTITUTION OF 1787

 Prof. Georgi Bliznashki, PhD, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract

The US Constitution was adopted in 1787 and survived in the course of various historical perceptions, expanding and adapting to the changing reality both by amending its text and by the US Supreme Court's interpretations given in many specific occasions. Thus, the legal constitution is complemented by the phenomenon of “living constitution” in American constitutionalism. The American Constitution reflected the ideal of a society of free and equal citizens. It is based on the ideas and principles formulated by the classics of the liberal political thought John Locke and Charles-Louis Montesquieu, who were perceived as permanent postulates and truths of last resort. American constitutionalism constitutes a rich treasure of excellence, each of which can be both a source of inspiration and a role model.

Keywords: “Declaration of Independence”, US Constitution, amendments, federalism, interpretations.

Пълен текст - pdf: PDF документ 1 Американската конституция от 1787 година.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и: Доц. д-р Диана Ковачева
Заглавие: Има ли връзка между корупцията и правата на човека
Резюме:

ИМА ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ КОРУПЦИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА?

 Доц. д-р Диана Ковачева

 Резюме

Въпросите за противодействието на корупцията и защитата на правата на човека на пръв поглед нямат пряка връзка, но при по-задълбочено изследване могат да бъдат открити пресечни точки между тях. Те са свързани с организациите, които създават международната правна рамка, с причините, които обуславят тяхната проява, с техните жертви, както и с обстоятелството, че и противодействието на корупцията, и защитата на правата на човека са задължения на държавите по международното право. Всяка държава, която поради наличието на ширеща се корупция не изпълнява своето задължение да осигури упражняването на основни права на човека, носи отговорност по международното право.

Основната теза е, че корупцията, чрез своите проявни форми, може да наруши всяко от международно признатите права на човека и наред с това да ограничи възможностите на държавата да осигури тяхната ефективна защита.

Нарушенията могат да бъдат резултат както от дребната корупция, чиито жертви лесно могат да бъдат установени, така и от голямата (политическа) корупция, при която връзката се установява по-трудно, но това далеч не е невъзможно.

Може да бъде направен изводът, че в държавите с високи нива на разпространение на корупцията има голям брой осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека.

Наличието на връзка между корупцията и нарушенията на правата на човека дава възможност да се говори за появата на ново човешко право – правото на свобода от корупция и правото на чиста от корупция среда.

Ключови думи: корупция, права на човека, Европейски съд по правата на човека, Съвет по правата на човека, международни организации, индекс за възприятие на корупцията, дискриминация, международна отвореност.

 

 

 IS THERE A LINK BETWEEN CORRUPTION AND HUMAN RIGHTS?

 Assoc. Prof. Diana Kovatcheva, PhD 

 Abstract

The fight against corruption and the protection of human rights do not have a direct link at first glance but a more precise look can identify cross-cutting pints between them. The links can be found in the organisations drafting their international legal framework, in their origins, in their victims and in the fact that they are both obligations of the states at international level. Each state which fails to comply with its obligation to protect human rights due to rampant corruption bears international responsibility. Each form of corruption can infringe human rights and limit the capacity of the state to ensure their efficient protection. The infringements can result from petty corruption, whose victims can be easily identified, but they can also result from political corruption and this is not impossible to identify as well.

The author makes the conclusion that the states with high levels of corruption have a higher number of convictions by the European Court of Human Rights.

The link between corruption and human rights gives rise to the discussion about the appearance of a new human right – the right to be free of corruption.

Keywords: Corruption, human rights, European Court of Human Rights, Human Rights Council, international organisations, Corruption perception index, discrimination, international responsibility.

Пълен текст - pdf: PDF документ 2 Има ли връзка между корупцията и правата на човека.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и: Доц. д-р Николай Марин, гл. ас. д-р Гергана Георгиева,
Заглавие: Някои проблеми, свързани с осигуряването на превод по време на българското председателство на Съвета на ЕС
Резюме:

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРЕВОД ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

 Доц. д-р Николай Марин, гл. ас. д-р Гергана Георгиева,
Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

 Резюме

Като пълноправен член на Европейския съюз на 1 януари 2018 г. България пое за първи път ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, което ще продължи за период от шест месеца – до 30 юни 2018 г. Един от важните въпроси, свързани с българското председателство на Съвета на Европейския съюз, е осигуряването на превод по време на срещите, които се и ще се провеждат. За по-голяма достъпност до събитията, свързани с председателството, бе разработен уебсайт на българското председателство на Съвета на ЕС. Информацията е предимно на български език,но се срещат и мултиезичнивидеоматериали, както и услуга за машинен превод на Европейския съюз.Преводът по време на официалните срещи е от огромно значение, тъй като се очертават важни дискусии като цифровата сигурност, енергетиката и сигурността на Балканите, които следва да се представят на разбираем и ясен език за всички граждани на ЕС.

Ключови думи: ротационно председателство, българско председателство на Съвета на Европейския съюз, услуга за машинен превод на Европейския съюз.

 

SOME TRANSLATION ISSUES REGARDING THE BULGARIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

 Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD, Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad

 Abstract

As a full member of the European Union on 1 January 2018, Bulgaria took the rotating presidency of the Council of the European Union for the first time, which will last for six months - until 30 June 2018. One of the important issues is providing translation during formal meetings. For more accessibility to the events related to the presidency, there has been developed a website of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU. The information is mostly in Bulgarian and English, but there are also multilingual videos as well as a European Union machine translation service. Translation during sessions is of paramount importance since talks related to important issues such as digital security, energetics, and Balkans‘ stability should be presented in a clear and understandable language for all EU citizens.

Keywords: rotating presidency, Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, European Union machine translation service.

Пълен текст - pdf: PDF документ 3 Някои проблеми, свързани с осигуряването на превод по време на българското председателство на Съвета на ЕС.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и: Гл. ас. д-р Надежда Кръстева
Заглавие: Добри европейски практики за защита на детето от киберпрестъпления
Резюме:

ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО ОТ КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 Гл. ас. д-р Надежда Кръстева,катедра „Публичноправни науки“, Правно-исторически факултет,Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

 Резюме

Днес децата са сред основните потребители на интернет. Използват го в ежедневието си за извършването на различни дейности. Проявяваната активност от тяхна страна поражда острата нужда от запознаването им с рисковете и опасностите онлайн. Настоящото изследване акцентира върху добрите практики на държавитечленки на ЕС за осигуряване на така необходимата, особено за децата, киберсигурност и представя възможности за нейното подобряване.

Ключови думи: добра европейска практика, дете, защита, киберпрестъпност.

 

GOOD EUROPEAN PRACTICES TO PROTECT THE CHILD FROM CYBERCRIME

 Chief Assist. Prof. Nadezhda Krasteva, PhD, Department of Public Law, Law and History Faculty, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract

Today, children are among the main internet users.They use the internet in their everyday life to perform various activities.The activity on their part raises the acute need to familiarize them with the risks and dangers online.This research highlights the good practices of EU Member States to provide the much needed, especially for children, cyber-security and presents opportunities for its improvement.

Keywords: good European practice, child, protection, cybercrime.

Пълен текст - pdf: PDF документ 4 Добри европейски практики за защита на детето от киберпрестъпления.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и: гл. ас. д-р Иво Цеков
Заглавие: Пренаселеност - причини, ефекти и решения
Резюме:

ПРЕНАСЕЛЕНОСТ: ПРИЧИНИ, ЕФЕКТИ И РЕШЕНИЯ

 гл. ас. д-р Иво Цеков, Катедра по международно право и международни отношения, Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

 Резюме

Определяна като нежелано състояние, при което броят на съществуваща човешка популация надхвърля абсорбционния капацитет на Земята, свръхнаселеността принадлежи към т. нар. нетрадиционни заплахи за международната сигурност, които дават облика на сегашната среда за сигурност. Управлението на демографските кризи е от изключително значение, защото те пряко застрашават сигурността на национално, регионално и международно ниво. Една аналитична статия би била от полза на широк кръг специалисти в областта на сигурността, представители на академичните среди, студенти и хора с интерес към международното право и международните отношения.

Ключови думи: пренаселеност, демография, миграция, сигурност.

 

OVERPOPULATION: REASONS, EFFECTS AND SOLUTIONS

 Chief Assist. Ivo Tsekov, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 Abstract

Defined as an undesirable state where the number of an existing human population exceeds the absorption capacity of the Earth, overpopulation belongs to the so-called non-traditional threats to international security that give the appearance of the current security environment. Managing demographic crises is crucial because they directly threaten security at national, regional and international levels. An analytical article would benefit a wide range of security specialists, academics, students and people interested in international law and international relations.

Keywords: overpopulation, demography, migration, security.

Пълен текст - pdf: PDF документ 5 Пренаселеност - причини, ефекти и решения.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и: Милица Караджова-Манова, докторант
Заглавие: Необходимостта от електронно здравеопазване в развиващите се европейски страни – опасности и възможности
Резюме:

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ – ОПАСНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

 Милица Караджова-Манова, докторант в Катедра „Международно право и международни отношения“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

 Резюме

Целта на тази статия е да изтъкне значението на прилагането на електронна здравна система в развиващите се европейски страни.Бездокументните и цифровите медицински досиета създават ефективна и ефикасна система на здравеопазване – индустрия за здравеопазване. Европейската комисия за цифрови програми за Европа (DAE) е водеща инициатива на стратегия ЕС 2020, която акцентира върху растежа чрез информационни и комуникационни технологии. Концепцията за централизиран национален сървър създава изискване за съхраняване на електронни медицински записи в единна централна система. Секторът на здравеопазването е област с висок риск. Понятието за технологична готовност се отнася за психологията на народа и дали той е готов да приеме технологични продукти и услуги за ежедневна употреба както вкъщи, така и на работното място.

Ключови думи: електронно здравно досие, стратегия ЕС 2020, Европейска комисия за цифрови програми за Европа, централизиран национален сървър.

 

THE NEED FOR ELECTRONIC HEALTH IN DEVELOPING EUROPEAN STATES - HAZARDS AND OPPORTUNITIES

 Militsa Karadzhova-Manova, PhD Student at the Department of International Law and International Relations, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract

The purpose of this article is to highlight the importance of implementing an electronic health system in developing European states. Non-documentary and digital medical records create an effective and efficient healthcare system - a healthcare industry. The European Commission for Digital Agenda for Europe (DAE) is a flagship initiative of an EU 2020 strategy that focuses on growth through information and communication technologies. The concept of a centralized national server creates a requirement for the storage of electronic medical records in a single central system. The health sector is a high-risk area. The concept of technological readiness refers to the psychology of the people and whether it is ready to accept technological products and services for everyday use both at home and at work.

Keywords: electronic health record, EU 2020 strategy, European Commission for Digital Agenda for Europe, centralized national server.

Пълен текст - pdf: PDF документ 6 Необходимостта от електронно здравеопазване в развиващите се европейски страни – опасности и възможности.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и: Докторант Жанета Петкова
Заглавие: Международноправна уредба на социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА УРЕДБАНА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИТЕ ЛИЦА

 Докторант Жанета Петкова, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Резюме

На пазара на труда се наблюдават трайни тенденции към увеличаване на броя на самостоятелно заетите лица, които извеждат на преден план необходимостта от по-пълно гарантиране на тяхната материална сигурност. Предмет на настоящото изследване са установените в международните актове минимални стандарти за осигурителноправна закрила на самостоятелно заетите лица, както и приложимите спрямо тях координационни правила при наличието на международен елемент в осигурителните правоотношения.

Ключови думи: социално осигуряване, осигурителна закрила, международноправна уредба, двустранни международни договори, координационни правила, самостоятелно заети лица, самоосигуряващи се лица.

 

INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK OF  SELF-EMPLOYED PERSONS’ SOCIAL SECURITY  

 Zhaneta Petkova, PhD Student, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski

 Abstract

There are persistent trends in the labor market in terms of increasing the number of self-employed people, which puts in the forefront the need to more fully ensure their material security. The subject of this study is the minimum standards for social security protection of self-employed persons established in international acts, as well as the applicable coordination rules in the presence of an international element in the insurance relationship.

Keywords: social security, social protection, international legal framework, bilateral international treaties, coordination rules, self-employed persons, self-insured persons.

Пълен текст - pdf: PDF документ 7 Международноправна уредба на социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и: Петя Марчева, Любомира Евтимова, IV курс
Заглавие: Европейска агенция за гранична и брегова охрана – институционален механизъм за овладяване на миграционния натиск
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА – ИНСТИТУЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА МИГРАЦИОННИЯ НАТИСК

 Петя Марчева, Любомира Евтимова, IVкурс, специалност „Публична администрация“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград  

Резюме

Статията разглежда причините за последната бежанска вълна и мерките за овладяването ѝ, предприети от Европейския съюз. Ефективното управление на външните граници на Европейския съюз е от основно значение за доброто функциониране на свободното движение в неговите рамки. Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (FRONTEX) има за цел да бъде сигурен и оперативен координатор и деятел на Общността в областта на управлението на външните граници и ключов участник в изпълнението на общата политика на Европейския съюз за интегрирано управление на границите. Дейността на FRONTEX е свързана с насърчаване на сътрудничеството относно границите с други правоприлагащи органи, отговорни за вътрешната сигурност на равнище Европейски съюз.

Ключови думи: бежанска вълна, Върховен комисар на Обединените нации за бежанците, Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз.

 

EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY – INSTITUTIONAL MECHANISM FOR MANAGING MIGRATION PRESSURE

 Petya Marcheva, Lyubomira Evtimova, IV year, “Public Administration” Major, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract

The article examines the causes of the latest wave of refugees and the measures to combat it, undertaken by the European Union. The effective management of the external borders of the European Union is essential for the proper functioning of free movement within its borders. The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) aims to be a secure and operational Community coordinator and agent in the field of external border management and a key player in the implementation of the common policy of the European Union for Integrated Border Management. FRONTEX's activity is related to promoting border cooperation with other law enforcement authorities responsible for internal security at the level of the European Union.

Keywords: Refugee wave, United Nations High Commissioner for Refugees, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.

Пълен текст - pdf: PDF документ 8 Европейска агенция за гранична и брегова охрана – институционален механизъм за овладяване на миграционния натиск.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и:
Заглавие: нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 9 нашите автори.pdf