Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2019 Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ нашите автори.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: корица
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica-2018-1-2.jpg

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ redkolegiya.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

 

Съдържание

 

Проф. д.ю.н. Методи Марков,

проф. д-р Валентина Попова

За противоконституционността на един закон / 7

 Проф. д-р Веселин Вучков

Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК / 83

 Ас. д-р Стоян Мемцов

Косово: suigeneris случай или „опасен прецедент“ / 91

 Milorad Yordanov, PhD

The Fight Against Terrorism and Derogations to the European Convention on Human Rights / 108

 Д-р Петър Тодоров

Общественият ред и свързаните с него категории в дейността на органите на МВР / 120

 Ас. д-р Златка Гергинова

Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век) / 128

 Проф. д-р Габриела Белова

Още веднъж за правата на човека / 141

 Всеобща декларация за правата на човека / 145

 Харта на основните права на Европейския съюз / 153

 Европейска конвенция за правата на човека / 167

 Доц. д-р Йордан Дойков, УниБИТ

Ситуационен външнополитически анализ в областта
на сигурността /рецензия/ 208

 In memoriam / 210

 Нашите автори / 212

Пълен текст - pdf: PDF документ sadarzhanie.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д-р Валентина Попова
Заглавие: За противоконституционността на един закон
Резюме:

Проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д-р Валентина Попова

 Изправени сме пред поредното изменение на Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) с цел да се обслужи производството по несъстоятелност, открито за „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ). Честата промяна на закона сама по себе си е обезпокоителна и противоречи на конституционното изискване на чл. 4 от Конституцията за правовата държава, чийто съществен елемент е стабилността на законодателната уредба. Още по-обезпокоително обаче е противоречието на съдържанието на включените в Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г. – ЗИДЗБН) противоконституционни разпоредби, както и предвиденото обратно действие на закона. В настоящата студия сме направили анализ на противоречието на конкретните разпоредби от разглеждания ЗИДЗБН с конкретните разпоредби на Конституцията.

Пълен текст - pdf: PDF документ За противоконституционността на един закон.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Проф. д-р Веселин Вучков
Заглавие: Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК
Резюме:

Проф. д-р Веселин Вучков, Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград, катедра „Публичноправни науки и национална сигурност“, Академия на МВР – София

 Резюме: Настоящата статия анализира една основна категория на доказателственото право в българското наказателно производство – т.нар. доказателствено средство. Направено е проследяване на еволюцията на тезите от страна на редица автори по тази тема, като се поставя акцент върху измененията в НПК от 2010 и 2017 г., които разширяват понятието за доказателствени средства по наказателни дела и най-вече – увеличават разнообразието от видове документални доказателства.

Ключови думи: доказателства, доказателствено средство, разследване, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), нова Европейска прокуратура (EPPO) за защита на финансовите интереси на ЕС.

 

THE CONCEPT “A MEANS OF EVIDENCE” AND THE TOPICAL AMENDMENTS TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

Prof. Veselin Vuchkov, PhD, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Public Law and National Security Department; Academy of the Ministry of Interior, Sofia

 Abstract:The current article analyses a fundamental category of the law of evidence in Bulgarian criminal proceedings – the so-called means of evidence. A follow-up on the theses evolution by a number of authors on this topic is made and also there is an emphasis on the amendments to the Criminal Procedure Code since 2010 and 2017 which overstretch the concept of the means of evidence on criminal cases and mostly – which enlarge the variety of types of documentary evidence.

Keywords: evidence, a means of evidence, investigation, European Anti-Fraud Office (OLAF), the new European Public Prosecutor’s Office (EPPO) to protect the financial interests of the EU.

Пълен текст - pdf: PDF документ Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Ас. д-р Стоян Мемцов
Заглавие: Косово: sui generis случай или „опасен прецедент
Резюме:

Ас. д-р Стоян Мемцов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет

 Резюме: Настоящата статия изследва двата противоположни аргумента, изказани от част от държавите, подкрепящи и оспорващи обявената през 2008 г. независимост на Косово от Сърбия. Основната теза на част от призналите Косово държави бе, че Косово представлява специален случай, който не може да служи за пример на други сепаратистки общности по света. Противниците на косовската независимост от своя страна изтъкнаха аргумента, че едностранното отделяне на Косово не трябва да бъде признавано, тъй като по този начин ще се създаде „опасен прецедент“, който ще доведе до вълна от опити за отделяне в световен мащаб. Основната цел на автора е да докаже несъстоятелността и на двата аргумента.

Ключови думи: Косово; suigeneris; едностранно отделяне; прецедент; декларация за независимост.

 

KOSOVO: SUI GENERIS CASE OR ‘A DANGEROUS PRECEDENT’?

Assist. Prof. Stoyan Memtsov, PhD, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Faculty of Law

 Abstract: The following article examines the two opposite arguments used by some of the states that support and by some of the states that oppose the 2008declaration of independence of Kosovo from Serbia. The main argument of some of those who recognized Kosovo was that it represented a special case that cannot be used as a model for other secessionist groups around the world. On the other hand, the opponents of Kosovo’s independence put forward the argument that the unilateral secession of Kosovo should not be recognized because it will create a ‘dangerous precedent’ that will provoke an increase of secession attempts worldwide. The main aim of the author is to show the inconsistency of both arguments.

Keywords: Kosovo, sui generis, unilateral secession, precedent, declaration of independence.

Пълен текст - pdf: PDF документ Косово sui generis случай или „опасен прецедент“.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Milorad Yordanov, PhD
Заглавие: The Fight Against Terrorism and Derogations to the European Convention on Human Rights
Резюме:

THE FIGHT AGAINST TERRORISM AND DEROGATIONS TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

 

Milorad Rumenov Yordanov, PhD, Senior Lecturer at the Police Faculty, Academy of the Ministry of Interior, Republic of Bulgaria

 Abstract:This article discusses the impact of terrorism on human rights. The article explainsthat еffective counter-terrorism measures and theprotection of human rights are complementary and mutually reinforcingobjectiveswhich must be pursued together as part of States’ duty toprotect individuals within their jurisdiction. The attention is paid tothe derogation to the European Convention on Human Rights in the face of terrorism and jurisprudence of the European Court of Human Rights.

Keywords: derogation, European Convention on Human Rights, terrorism, obligations.

 

БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА И ДЕРОГАЦИИТЕ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 

Д-р Милорад Руменов Йорданов, старши преподавател в Полицейския факултет, Академия на МВР, Република България

 Резюме: Тази статия разглежда въздействието на тероризма върху правата на човека. Статията обяснява, че ефективните мерки за борба с тероризма и защитата на правата на човека са взаимно допълващи се и взаимно подкрепящи се цели, които трябва да се преследват заедно като част от задължението на държавите да защитават лицата в рамките на тяхната юрисдикция. Обръща се внимание на дерогацията от разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека по отношение на тероризма и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

Ключови думи: дерогация, Европейска конвенция за правата на човека, тероризъм, задължения.

 

Abbreviations

 

CE                   Council of Europe

ECHR             European Convention on Human Rights

ECtHR            European Court of Human Rights

EU                   European Union

PACE              Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Пълен текст - pdf: PDF документ The Fight Against Terrorism and Derogations to the European Convention on Human Rights.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Д-р Петър Тодоров
Заглавие: Общественият ред и свързаните с него категории в дейността на органите на МВР
Резюме:

ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО КАТЕГОРИИ В ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА МВР

 

Д-р Петър Тодоров Тодоров, ст. преподавател в Академия на МВР

 Резюме: В статията са разгледани понятията правов ред, обществен ред и обществена безопасност. Анализирано е тяхното значение в дейността на органите на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на общественото спокойствие и правата на гражданите. Направен е опит да се определят родовите особености на всяко понятие, като същевременно се покаже тясната взаимовръзка помежду им.  

Ключови думи:правов ред, обществен ред, обществена безопасност, министерство на вътрешните работи.

 

THE PUBLIC ORDER AND THE RELATED CATEGORIES IN THE ACTIVITIES OF THE AUTHORITIES OF THE MINISTRY OF INTERIOR

 

Petar Todorov Todorov, PhD, Senior Lecturer at the Academy of the Ministry of Interior

Abstract: The article discusses the concepts of legal order, public order and public security. Their importance is analyzed in the activities accomplished by the Ministry of Interior to ensure public peace and citizens' rights.

An attempt has been made to identify the generic features of each concept while showing close interrelation between them.

Keywords: Legal order,public order, public security, Ministry of Interior.

Пълен текст - pdf: PDF документ Общественият ред и свързаните с него категории в дейността на органите на МВР.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Ас. д-р Златка Гергинова
Заглавие: Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век)
Резюме:

ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ВЕНЕЦИАНСКАТА РЕПУБЛИКА (VIIXVIIIВЕК)

 

Ас. д-р Златка Гергинова, Катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 Резюме:Статията разглежда условията за създаването, предпоставките за разцвета и причините за упадъка на една могъща през Средновековието търговска държава. Изградена и съществувала като република, Венеция представлява един уникален пример за олигархична република със стройна система от взаимносвързани и взаимнозависими органи на управление, които ѝ позволяват не само да осигури благоденствие на жителите си, но и да се разрасне като силна колониална държава, мереща се с двете велики по онова време империи – Франкската на Запад и Византийската на Изток. Причините за загиването на републиката се търсят в променените търговски отношения между държавите след Великите географски открития и в невъзможността Венеция да устои на конкуренцията на новите сили през късното Средновековие – Османската империя, империята на Хабсбургите в Австрия и Испания и Франция на Наполеон.

Ключови думи: Венецианска република, колониална държава, търговска държава, велики империи.

 

POLITICAL SYSTEM OF THE VENETIAN REPUBLIC (7TH18THCENTURY)

Assist. Zlatka Gerginova, PhD

 Abstract: The article discusses the conditions of creation, the conditions for the flowering and the reasons for the decline of a powerful trading state in the Middle Ages. Built and existed as a republic, Venice represents a unique example of an oligarchic republic with a coherent system of interrelated and interdependent governing bodies that allow it not only to provide prosperity to its inhabitants but also to grow as a strong colonial state, measuring with the two great empires of that time - the Frank in the West and the Byzantine in the East. The causes of the republic’s death are sought after in the changed trade relations between the states after the Great Geographical Discoveries and in the impossibility of Venice to withstand the competition of the new forces in the late Middle Ages - the Ottoman Empire, the Habsburg Empire in Austria and Spain and Napoleon's France.

Keywords: theVenetian Republic, colonial state, trading state, great empires.

Пълен текст - pdf: PDF документ Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век).pdf