Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2023 Брой: 1
Автор/и: Stylianos Kafestidis, PhD Student
Заглавие: Greek concerns about power gambit in the Eastern Mediterranean / 114
Резюме:

GREEK CONCERNS ABOUT POWER GAMBIT IN THE EASTERN MEDITERRANEAN

 Stylianos Kafestidis, PhD Student at the Department of International Relations, University of National and World Economy, Sofia

 Abstract

In geopolitical perspective, the Eastern Mediterranean with its potential gas reserves has turned into a zone of tensions and growing contest between regional as well as external actors. Furthermore, the maritime delimitation disputes have increased the likelihood of confrontation between Turkey and Greece. The aim of this paper is to discuss the major concerns of Greece with regard to power politics in the Eastern Mediterranean. Analyzing political and diplomatic relations and applying instruments of geopolitical analysis, the paper discusses current achievements of the Greek foreign policy, the worrisome relations between Greece and Turkey, the Cyprus issue and the energy projects competition.

Greece perceives Turkey under President Recep Tayyip Erdogan as an increasingly authoritarian, unpredictable and revisionist state. Therefore, Greek policies aim to counter Turkey’s expansionism by establishing a network of enhanced bilateral engagement with the US, France and countries from the Eastern Mediterranean. The paper, however, concludes that problems between Greece and Turkey still remain as one of the key challenges for Greece and its strategy in the region. It is particularly difficult for Athens and Ankara to solve their differences due to diverging mindsets and contradictory agendas. Trust can hardly be restored and time is required. There are hopes and expectations that common sense on both sides would prevail and a mode of cooperation with Ankara would be possible, even if the most difficult issues of the power gambit in the Eastern Mediterranean remain unsolved.

Keywords: Greece, Turkey, Eastern Mediterranean, Cyprus issue

Пълен текст - pdf: PDF документ 10-Stylianos-Kafestidis.pdf

Година: 2023 Брой: 1
Автор/и: Докт. Денис Венциславов
Заглавие: Преформулиране на теоретичните основи на политическия реализъм / 129
Резюме:

ПРЕФОРМУЛИРАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ОСНОВИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ

 

Докт. Денис Венциславов, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Резюме:

Политическият реализъм е един от основните теоретични подходи към международните отношения. Въпреки това теоретичните основи на школата, така, както са формулирани от Ханс Й. Моргентау, са базирани върху идеи, които не би трябвало да принадлежат към реалистката традиция.Затова статията си поставя за цел преформулирането на теоретичните основи на реализма. Новият подход е структуриран около политическото, както е дефинирано от Карл Шмит – разделение между приятел и враг. Логически това води до тезата за политическото като онтологичен принцип, което се и превръща в основната идея на новия реализъм. Тези промени в теоретичната обосновка на реализма ще му позволят да запази своята логическа кохерентност и теоретична строгост. 

Ключови думи: Карл Шмит, Ханс Моргентау, политически реализъм, политическа онтология, политическото.

 

RETHINKING THE THEORETICAL TENETS OF POLITICAL REALISM

 

Denis Ventsislavov, PhD Student, Faculty of Law, Sofia University „St. Kliment Ohridski“

 

Abstract:

Political realism is one of the main theoretical approaches towards international relations. However, the basis of the theory, provided by Hans J. Morgenthau, is underpinned by arguments that should not belong to the realist tradition. The main argument is that the core abstract principles of political realism should be reviewed. The reformulated realism is structured around the main idea of the political defined as in Carl Schmitt’s theory – as a friend / enemy distinction. This leads to the argument of the political as an ontological principle, which I imply as the new fundamental concept of the theory. These changes will make realism more logically coherent and more theoretically rigorous.

Keywords: Carl Schmitt, Hans J. Morgenthau, political realism, political ontology, the political.

 

Пълен текст - pdf: PDF документ 11-Denis-Ventsislavov.pdf

Година: 2023 Брой: 1
Автор/и: Приложения
Заглавие: Agreement on Ending the War and Restoring the Peace in Viet-Nam. Signet at Paris on 27 January 1973
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 12-Vietnam War Paris Peace Accords 1973.pdf

Година: 2023 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 13-avtori.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: корица
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica_2022-kn-1-2-last.jpg

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 0.1-red-kolegiya.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: съдържание
Резюме:

Съдържание:

 In memoriam / 7

 Слово на доц. д-р Николай Марин на поклонението пред проф. д-р Милан Миланов в църквата „Св. Неделя“ / 10

Доц. д-р Спас Ташев

Изложения в ООН за потъпкването на човешките права на българите на територията на днешна Северна Македония/ 11


д-р Станислав Станев

Българските общности извън България и нормативната уредба / 23


Тодор Рогошев

Македонските език и история: международноправен анализ на правото на самоопределение и българското вето / 35


Докторант Женя Динкова

Европейски териториални програми с участието на България – предизвикателства към човешките ресурси / 54


Докторант Ваня Пецанова

Conflict management – a tool in the public sector / 64

 
Докторант Александър Янков

Някои аспекти в практиката на ЕСПЧ срещу речта на омразата / 71


Договор за Европейския съюз / 82


Нашите автори / 112

Пълен текст - pdf: PDF документ 0.2-sadarzhanie.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: In memoriam
Резюме:

Пълен текст - pdf: PDF документ 1-In-Memoriam.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: доц. д-р Николай Марин
Заглавие: Слово на доц. д-р Николай Марин на поклонението пред проф. д-р Милан Миланов в църквата „Св. Неделя“
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 3 Слово на доц. д-р Николай Марин на поклонението пред проф. д-р Милан Миланов в църквата „Св. Неделя“.pdf

Година: 2022 Брой: 1-2
Автор/и: Доц. д-р Спас Ташев
Заглавие: Изложения в ООН за потъпкването на човешките права на българите на територията на днешна Северна Македония
Резюме:

ИЗЛОЖЕНИЯ В ООН ЗА ПОТЪПКВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДНЕШНА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

 Доц. д-р Спас Ташев

 Резюме:

В тази статия се разглеждат изложенията, които от 1946 до 1978 г. са връчвани от Централния комитет на Македонските патриотични организации в САЩ и Канада до генералния секретар на Организацията на обединените нации. В тези документи се разкриват многобройните случаи на нарушаване на правата на човека на лица с българско самосъзнание, живеещи на територията на днешна Република Северна Македония. В някои от тези документи извършваната денационализация на македонските българи се разглежда като геноцид. Съдържащата се в документите информация е използвана през 2022 г. при обосноваването на българските искания към Република Северна Македония в процеса на започване на преговори за нейното членство в Европейския Съюз.

Ключови думи: Северна Македония, македонски българи, права на човека, разширяване на Европейския съюз, ООН.

 

DISCLOSURES IN THEOUN ON THE VIOLATION OF THE HUMAN RIGHTS OF BULGARIANS ON THE TERRITORY OF TODAY’S NORTH MACEDONIA

 Assoc. Prof. Dr. Spas Tashev

 Abstract:

This article examines the disclosures that from 1946 to 1978 were delivered by the Central Committee of Macedonian Patriotic Organisations in the United States and Canada to the Secretary-General of the Organization of United Nations. These documents reveal the numerous cases of violations of the human rights of persons with Bulgarian self-awareness, living on the territory of today’s Republic of North Macedonia. In some of these documents, the denationalisation of Macedonian Bulgarians is considered genocide. The information contained in the documents was used in 2022 to justify the Bulgarian requests to the Republic of North Macedonia in the process of opening negotiations for its membership in the European Union.

Keywords: North Macedonia, Macedonian Bulgarians, human rights, enlargement of the European Union, OUN.

Пълен текст - pdf: PDF документ 4 Изложения в ООН за потъпкването на човешките права на българите на територията на днешна Северна Македония.pdf