Публикации

.

Година: 2023
Брой: 1
Автор/и: Докт. Александър Янков
Заглавие: Криминализирането на речта на омразата в рамките на Европейския Съюз / 106
Резюме:

КРИМИНАЛИЗИРАНЕТО НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 Александър Янков,докторант към катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет,Югозападен университет „Неофит Рилски“

 Резюме:

Настоящата статия разглежда признанието на Европейската Комисия в редица документи от последните години, че престъпленията от омраза и речта на омразата вече представляват общоевропейски проблем и в този смисъл Европейският съюз трябва да предприеме по-широк набор от политически действия за справяне с дискриминацията и политическия екстремизъм. Целта на инициативата на Комисията е речта на омразата и престъпленията от омраза да бъдат идентифицирани като „други области на престъпност“ по смисъла на член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Това официално се обосновава с аргумента, че това са особено тежки престъпления, както и че развитието на трансграничната престъпност също оправдава включването им в този списък.

Ключови думи: реч на омраза, престъпления от омраза, криминализиране, ДФЕС.

 

 CRIMINALISATION OF HATE SPEECH WITHIN THE EUROPEAN UNION

 Alexander Yankov – PhD Researcher, Department of National Security and Public Administration,Law and History Faculty,South-West University “Neofit Rilski”

 Abstract:

The article examines the European Commission’s recognition in a number of documents in recent years that hate crime and hate speech already pose a pan-European problem and in this sense the European Union must take a wider set of policy actions to tackle discrimination and political extremism. The aim of the Commission’s initiative is to identify hate speech and hate crime as ‘other areas of crime’ within the meaning of Article 83(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This is officially justified by the argument that these are particularly serious crimes, and that the development of cross-border crime also supports their inclusion in the list.

Keywords: hate speech, hate crimes, criminalization, TFEU.

Пълен текст - pdf: PDF document 9-Aleksandar-Yankov.pdf