Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Али Мисанков
Заглавие: ЕС – Лига на арабските държави: перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество
Резюме:

ЕС – ЛИГА НА АРАБСКИТЕ ДЪРЖАВИ: ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Али Мисанков, студент, специалност „Международно отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

 

Резюме: Настоящата статия разглежда отношенията между Европейския съюз и Лигата на арабските държави, като е проследена тяхната историческа динамика, перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество. Поставя се акцент върхусрещата на върха в Шарм Ел-Шейх през месец февруари 2019 г. и са представени основните резултати от нея, сред които са: решимостта за задълбочаване на арабско-европейските връзки, тероризмът, спорът между Израел и Палестина и възможните начини за постигане на политически решения в Сирия, Либия и Йемен в съответствие с резолюциите на ООН и миграцията. Авторът отбелязва, че диалогът между ЕС и ЛАД позволява на ЕС да преодолее някои от недостатъците на определени рамки на сътрудничество между ЕС и Арабския свят, но други са все още налице.

Ключови думи: Европейски съюз, Лига на арабските държави, Евро-арабски диалог, Европейска икономическа общност.

 

EU - LEAGUE OF ARAB STATES: PERSPECTIVES AND PROBLEMS FOR STRATEGIC COOPERATION

 

Ali Misankov, Student, “International Relations”, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski“, Blagoevgrad

 

Abstract: The present article discusses the relations between the European Union and the League of Arab States, tracking their historical dynamics, perspectives and strategic cooperation issues. Emphasis is placed on the Summit in Sharm El-Sheikh in February 2019 and its main results are outlined, among which are: the determination to deepen Arab-European relations, terrorism, the dispute between Israel and Palestine and possible ways to achieve political decisions in Syria, Libya and Yemen, in line with the relevant UN resolutions and migration. The author points out that the EU-LAS dialogue allows the EU to overcome some of the shortcomings of certain cooperation frameworks between the EU and the Arab world, but others are still present.

Keywords: European Union, League of Arab States, Euro-Arab Dialogue, European Economic Community

Пълен текст - pdf: PDF document ЕС – Лига на арабските държави перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество.pdf