Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Ива Тошкова
Заглавие: Кризи и концептуални търсения на ЕС – път към края, или възможност за ново начало?
Резюме:

КРИЗИ И КОНЦЕПТУАЛНИ ТЪРСЕНИЯ НА ЕС –

ПЪТ КЪМ КРАЯ,ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВО НАЧАЛО? 

Ива Тошкова

 

Резюме:В отговор на предизвикателствата на международната, а и на вътрешната среда, ЕС е разлюлян от смутена общностна устойчивост. Диагностициран като „прокризисен“, израстването на интеграционния проект бива разгледано в исторически план с цел да се аргументира способността за преодоляване на подобни аналогични ситуации. В търсене на правилна формула за по-нататъшно развитие ЕС се сблъсква с парадокса на все по-трудно управляемата интеграционна инерция, от една страна, и нуждата от нова концептуална основа, от друга. Възникват питанията за идентичността на ЕС, провокиращи промисляне на съдържанието на словосъчетанието „концепция за Европейския Съюз“ през призмите на неофункционалистката школа, междуправителственото сътрудничество и федералистките идеи. Привидяни са три алтернативни пътища за бъдеща форма на съществуване на ЕС, разположени по оста „срив – ново начало“: от почти апокалиптичното привиждане за закриване на проекта през ревниво опазване на „статуквото“ до трансформацията, мислена като следващ етап на развитие.

Ключови думи:интеграция, неофункционализъм, междуправителствено сътрудничество, идентичност, концептуална основа, концепция за ЕС, ЕС, федерализъм, нови алтернативи.

 

CRISIS AND CONCEPTUAL EU SEARCHES – THE ROAD TO THE END, OR A NEW BEGINNING OPPORTUNITY?

Iva Toshkova

 

Abstract: In the light of many international and domestic challenges, the EU faces a problem with its communal sustainability. The growth of the integration project is diagnosed as “prone to crises” and is carefully observed in order to prove that the EU was able to overcome similar obstacles. In the search for the right formula for further development, the EU faces a paradox – the expanding and deepening, yet difficult to manage, integration, on the one hand, and the need for a new conceptual basis, on the other. Questions about the identity of the EU arise. The meaning of the phrase “concept of the EU” is being questioned through the lenses of the non-functionalist school, intergovernmental cooperation and federalist ideas. Three alternative paths for the future development of the EU are suggested – from the almost apocalyptic idea of "closing” the project, through jealous protection of the status quo, to transformation as the next stage of development.

Keywords:integration, neo-functionalism, intergovernmental cooperation, identity, conceptual basis, concept of the EU, EU, federalism, new alternatives.

Пълен текст - pdf: PDF document Кризи и концептуални търсения на ЕС – път към края, или възможност за ново начало.pdf