Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Антоанета Михайлова, д-р Златка Гергинова
Заглавие: Езикът на Венеция
Резюме:

ЕЗИКЪТ НА ВЕНЕЦИЯ

 

Доц. д-р Антоанета Михайлова, Катедра „Германистика и романистика“, Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Д-р Златка Гергинова, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резюме: За последните петстотин години от съществуването на човечеството по различни причини са отмрели почти половината от езиците в света, заедно с носителите им. Статията информира за един застрашен, но въпреки всичко запазен език. Нещо повече – от 2007 година венецианският език има статут на официален, макар и с регионално значение.

Ключови думи: венети, безписмени езици, венетски език.

 

THE LANGUAGE OF VENICE

 

Assoc. Prof. Antoaneta Mihailova, PhD, Department of Germanic and Romance Studies, Faculty of Philology, South-West University “Neofit Rilski”

Zlatka Gerginova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: For the last five hundred years of humankind's existence, nearly half of the world's languages have died, along with their native speakers, for various reasons. The article presents an endangered but still preserved language. Moreover, since 2007, the Venetian language has had the status of an official one, albeit of regional importance.

Keywords: Veneti, non-written languages, Venetian language. 

Пълен текст - pdf: PDF document Езикът на Венеция.pdf