Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Гергана Георгиева
Заглавие: Ролята на медиите в международната среда
Резюме:

РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА СРЕДА

 

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

 

Резюме: Статията разглежда международните комуникации, които често се случват в отвореното и достъпно пространство на медиите при отсъствието на институционализирани канали. Медиите запълват комуникативните пропуски в международния процес и при попълването на тези пропуски те се отличават от конвенционалните участници, които са главно държави, международни организации и дори неправителствени организации. Уникалността се състои в това, че медиите нямат определена институционална роля в международните отношения и международното право. В статията се прави и разграничение между речта на омразата, която е безспорно нарушение на правата на човека и достойнството, и пропагандата, която може да бъде презрителна, но вероятно подлежи на други не правно обвързващи инструменти за приемлив международен или национален контрол като споразумения, стандарти или добри практики.

Ключови думи: медиите в международната среда, права на човека, реч на омразата, пропаганда.

 

THE ROLE OF THE MEDIA IN THE INTERNATIONAL CONTEXT

 

Chief Assist. Prof. Gergana Georgieva, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad

 

Abstract: This article explores international communications that often take place in the open and accessible media space in the absence of institutionalized channels. The media fill the communicative gaps in the international process, and in filling these gaps, they are different from conventional participants, mainly states, international organizations and even non-governmental organizations. What is unique is that the media have no definite institutional role in international relations and international law. The article also makes a distinction between hate speech, which is an indisputable violation of human rights and dignity, and propaganda that may be contemptuous but possibly subject to other non-legally binding instruments of acceptable international or national control such as agreements, standards or good practices.

Keywords: media in the international context, human rights, hate speech, propaganda

Пълен текст - pdf: PDF document Ролята на медиите в международната среда.pdf