Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Тодор Кобуров
Заглавие: Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ В РЕЗУЛТАТ НА РАЗПАДАНЕТО НА БИВША ЮГОСЛАВИЯ

 

Доц. д-р Тодор Кобуров, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките

 

Резюме: В статията се прави общ преглед на проблемите от международноправен характер, възникнали в резултат на разпадането на бившата Социалистическа Федеративна Република Югославия.

Ключови думи: Международни отношения, международно право, външна политика в региона на Балканите, бивша Югославия.

 

INTERNATIONAL LEGAL PROBLEMS AMONG STATES STEMMING FROM THE DISINTEGRATION OF FORMER YUGOSLAVIA

 

Assoc. Prof. Todor Koburov, PhD, Institute for the State and the Law – Bulgarian Academy of Sciences

 

Abstract: The study presents a general review of the issues related to international law, which have come up as a result of the disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. 

Keywords: International relations, international law, foreign policy in the Balkan region, former Yugoslavia.

Пълен текст - pdf: PDF document Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия.pdf