Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Йордан Величков
Заглавие: Забравената или пренебрегнатата българска дипломация
Резюме:

ЗАБРАВЕНАТА ИЛИ ПРЕНЕБРЕГНАТАТА БЪЛГАРСКА ДИПЛОМАЦИЯ

 

Доц. д-р Йордан Величков, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резюме: Статията разглежда определени изисквания към дипломата, а именно обективно да информира, аргументирано да прогнозира и да предлага не това, което ще се хареса на висшестоящите фактори, а идеи, в които е убеден, че ще бъдат полезни за собствената му страна, дори и да са в противоречие с официалната държавна политика. Като един от най-ярките примери за впечатляваща успешна дипломатическа кариера през последното столетие е посочен Милан Миланов. Започнал кариерата си в ООН като аташе, който често редактира и поправя грешките в документите на международната организация, за да стигне до посланик във Франция и представител на България в ООН. Той е един от водещите български журналисти, талантлив български дипломат, основател на катедра „Международно право и международни отношения“ и заместник-декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, той остави неизличими следи в съзнанието на хилядите студенти, чийто преподавател е над 20 години. Професор Миланов бе четири години назначен и за директор на Института за външна политика към МВнР.

Ключови думи: дипломация, дипломатически представителства, външна политика.

 

THE FORGOTTEN OR NEGLECTED BULGARIAN DIPLOMACY

 Assoc. Prof. Yordan Velichkov, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: The article examines certain requirements towards the diplomat, namely to objectively inform, to reasonably predict and offer not what will appeal to superiors, but ideas, in which they believe would be useful to their country, even if they are in conflict with the official state policy. Milan Milanov is one of the most striking examples of an impressive successful diplomatic career in the last century. He started his career in the UN as an attache, who often edited and corrected errors in the documents of the international organization; then he became an ambassador to France and a representative of Bulgaria to the United Nations. He is one of the leading Bulgarian journalists, talented Bulgarian diplomat, founder of the Department of “International Law and International Relations” and Vice-Dean of the Faculty of Law and History of the South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad. He has left indelible traces in the minds of thousands of students whose lecturer he has been for over 20 years. Prof. Milanov has also been a Director of the Diplomatic Institute to the Minister of Foreign Affairs for four years.

Keywords: diplomacy, diplomatic representations, foreign policy.

Пълен текст - pdf: PDF document Забравената или пренебрегнатата българска дипломация.pdf