Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Жасмин Попова
Заглавие: Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика)
Резюме:

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ НА ЕС[1]

(РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА)

 Проф. д-р Жасмин Попова

 Резюме: Статията разглежда фактическата обстановка по делото Rosneft и преюдициалното запитване, юрисдикцията на Съда на Европейския съюз в сферата на Общата външна политика и политиката на сигурност, съдебния контрол за законосъобразност. Представя се състоянието, респ. развитието на юриспруденцията на Съда в материята, свързана с неговата собствена компетентност по отношение на ОВППС, в контекста на проблемите на основните права след влизането в сила на Договора от Лисабон.

Ключови думи: Съд на Европейския съюз, юрисдикция, съдебен контрол за законосъобразност, Обща външна политика и политика на сигурност, преюдициално запитване.

 COMPETENCES OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU IN THE FIELD OF EU'S COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY

(DEVELOPMENT OF JUDICIAL PRACTICE)

Prof. Zhasmin Popova, PhD

 Abstract: This article looks at the factual situation of the Rosneft case and the reference for a preliminary ruling, the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in the sphere of the Common Foreign and Security Policy, the judicial review of lawfulness. What is presented is the status, respectively the development of the jurisprudence of the Court of Justice in matters relating to its own competences with regard to the CFSP within the context of fundamental rights issues following the entry into force of the Treaty of Lisbon.

Keywords: Court of Justice of the European Union, jurisdiction, judicial review of lawfulness, Common Foreign and Security Policy, reference for a preliminary ruling.[1] По-нататък в текста „ОВППС“.

Пълен текст - pdf: PDF document Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика).pdf