Публикации

.

Година: 2023
Брой: 1
Автор/и: Д-р Станислав Станев
Заглавие: Реакцията на Република Северна Македония към българските културни клубове през призмата на чл. 11 от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество, сключен с Република България / 75
Резюме:

РЕАКЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНИ КЛУБОВЕПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЧЛ. 11 ОТ ДОГОВОРА ЗА ДОБРОСЪСЕДСТВО, ПРИЯТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СКЛЮЧЕН С РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Д-р Станислав Станев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Резюме:

Отношенията между Република България и Република (Северна) Македония често са изправени пред предизвикателства. Независимо от факта, че в историята на младата държава Скопие получава най-интензивна подкрепа именно от София, някои политически кръгове залагат именно на антибългарската реторика. Същата до голяма степен има за своя основа историческият разказ – част от образователната система. А към настоящия момент към това се прибавят и редакционната политика на част от медийната среда. Интензивността на тези послания често създава среда на негативни настроения към България сред гражданите на Република Северна Македония. Така формираното обществено мнение създава сериозна пречка в развитието на отношенията между двете държави. Устойчивостта на този проблем във времето накара София да поиска редица въпроси да бъдат уредени със специален двустранен договор. В същия следва двете държави, освен традиционните декларации за приятелство и добросъседство, да поемат ангажимент и за избягване на езика на омразата. Подписаният през 2017 г. Договор е ратифициран от двете държави и е в сила за тях. Неговите норми обаче не намират очакваното приложение и това си личи по реакцията на македонската държава към българските клубове, регистрирани в градовете Охрид и Битоля.

Ключови думи: България, Македония, културни клубове, Охрид, Битоля.

 

THE REACTION OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA TO THE BULGARIAN CULTURAL CLUBS THROUGH THE PRISM OF ART. 11 OF THE TREATY ON GOOD NEIGHBOURLINESS, FRIENDSHIP AND COOPERATION CONCLUDED WITH THE REPUBLIC OF BULGARIA

 

Stanislav Stanev, PhD, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”

 

Abstract:

Relations between the Republic of Bulgaria and the Republic of (North) Macedonia often face challenges. Regardless of the fact that in the history of the young country, Skopje receives the most intense support precisely from Sofia, some political circles rely on the anti-Bulgarian rhetoric. The persistence of these messages often creates anti-Bulgarian sentiments, which is a serious obstacle in the development of relations between the two countries. Therefore, Bulgaria requested that these issues be settled with a special bilateral agreement, in which the two countries, in addition to the traditional declarations of friendship and good neighborliness, also undertake to avoid the language of hatred. The Treaty signed in 2017 has been ratified by both countries and is in force for them. However, its norms do not find the expected application and this is evident from the reaction of the Macedonian state to the Bulgarian clubs registered in the cities of Ohrid and Bitola.

Key words: Bulgaria, Macedonia, cultural clubs, Ohrid, Bitola.

Пълен текст - pdf: PDF document 7-Stanislav-Stanev.pdf