Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и: Доц.д-р Милан Миланов
Заглавие: Международната хуманитарна интервенция в условията на новия световен ред
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНАТА ХУМАНИТАРНА ИНТЕРВЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

доц. д-р Mилан Миланов

Статията под горното заглавие поставя нашумелия проблем за хуманитарната интервенция в относително нова светлина. Тя разглежда явлението не само като проява на субективни интереси и философия, а в контекста на променените обективни условия. Авторът изхожда от обстоятелството, че нов световен ред "настъпва" не когато някой реши, а тогава, когато дълбочинни процеси променят условията за живот и съществуващия модел на международни отношения. В тази връзка, разпадът на биполярната система и тържеството на глобализацията са реални предпоставки за нови търсения и оценки на ставащите събития. Доц. М. Миланов безпристрастно маркира противоречието между съществуващата международноправна система и ценностно-политическия фактор, въплътен в "хуманитарната интервенция". Той квалифицира последната като отричаща основната опора на правото - приципът на ненамеса. След като идентифицира основните доводи "за" и "против'', той стига до извода, че тя би следвало да получи подкрепа едва след като се съгласува с правото - т.е. да бъдат изработени единни критерии за прилагането й, възприети от цялата
международна общност.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Международната хуманитарна интервенция в условията на новия световен ред.pdf