Публикации

.

Година: 2005
Брой: 2
Автор/и: Д-р Петър Митов
Заглавие: Бъдещето на Европейския съюз - една българска прогноза
Резюме:

БЪДЕЩЕТО НА ЕС - ЕДНА БЪЛГАРСКА ПРОГНОЗА

Д-р Петър Митов

Според автора, налице са достатъчно свидетелства за това, че в краткосрочен план България няма да спечели значително от присъединямането си към ЕС. Нашите възможности и шансове са обаче в дългосрочна перспектива и то в някои специфични области. Такива са селското стопанство, туризма, включително балнеотуризма и медицинските услуги, преработката на отпадъци, с цел рецюqшрането им и създаване на нови продукти. Съществуват добри шансове за внедряване на нови информационни и комуникационни технологии, изнасянето от ЕС в България на много услуги, изграждане на икономическа система, базирана на „производството на знания". Д-р П. Митов разглежда перспективата за създаване на свободна икономическа зона в Благоевград ска област.

Пълен текст - pdf: PDF document 10 Бъдещето на Европейския съюз - една българска прогноза.pdf