Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Доц. д-р Петранка Филева
Заглавие: Медиите и съвременният световен ред
Резюме:

МЕДИИТЕ В УСЛОВИЯТА НА СЕГАШНИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Доц.д-р Петранка Филева

Статията съдържа задълбочен анализ на ролята на медиите в икономическия и обществен живот на съвременния глобализиращ се свят. Направен е баланс между позитивните и негативните ефекти от начина, по който те изпълняват своите функции, и по-специално връзката им с властовите и финансови механизми на обществото. Крайният извод е че те заемат важно място на политическата и обществена сцена, защото обезпечават гражданското участие в защитата на личните иобществените интереси.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Медиите и съвременният световен ред.pdf