Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и: Чавдар Стоянов
Заглавие: Привилегии и имунитети според Римския статут на Международния наказателен съд
Резюме:

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ СПОРЕД РИМСКИЯ СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Чавдар Стоянов

В статията си „Привилегии и имунитети според римския статут на международния наказателен съд" Чавдар Стоянов разработва детайлно проблематиката, свързана с имунитета, в контекста на международния наказателен съд. Анализиран е Римският статут, учредяващ Международния наказателен съд, който предвижда разностранни привилегии и имунитети за съдиите, прокурора, заместник-прокурорите, секретаря, заместник-секретаря, персонала на прокуратурата и персонала на секретариата. Изяснени са двете основни понятия, които биват разглеждани във връзка с имунитета - личната неприкосновеност и ненаказуемост. Направена е съпоставка между понятията „имунитет" и „привилегии", както и между дипломатическия имунитет и този по Римския статут. Отчетена е и ролята на имунитетите и привилегиите, които Римският статут предвижда по отношение на проблематиката, визираща международната зашита правата на човека.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Привилегии и имунитети според Римския статут на Международния наказателен съд.pdf