Публикации

.

Година: 2021
Брой: 2
Автор/и: Докторант Георги Стоев
Заглавие: Кратък преглед на международното сътрудничество по изменението на климата: от геополитическия антагонизъм до постигането на (крехко) разбирателство
Резюме:

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА: ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ АНТАГОНИЗЪМ ДО ПОСТИГАНЕТО НА (КРЕХКО) РАЗБИРАТЕЛСТВО

 

Георги Стоев, редовен докторант в Института за държавата и правото при Българска академия на науките

 

Резюме:

Настоящата статия има за цел да очертае развитието на международното сътрудничество по изменението на климата от самото му начало до последните няколко години от неговото развитие, като се спре на ключовите международни споразумения, които бяха постигнати в тази област. Чрез обобщението и анализа на повечето важни етапи от извървения път на международната общност статията желае да покаже, че въпросите, свързани с климатичните промени, са в центъра на днешните международни отношения.

Ключови думи:Изменение на климата, международни отношения, международни климатични споразумения.

 

 

A BRIEF OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL COOPERATION ON CLIMATE CHANGE: FROM THE GEOPOLITICAL ANTAGONISM TO REACHING (FRAGILE) UNDERSTANDING

 

Gueorgui Stoev, Ph. D. candidate – Institute of the State and the Law at the Bulgarian Academy of Science

 

Abstract:

The current article aims to outline the evolution of the international cooperation on climate change from its inception to the last few years of its development, focusing on the key international agreements that have been reached in this area. By summarising and analysing most of the key milestones along the way, the article wishes to show that climate change issues are at the heart of today's international relations.

Key words: Climate change, international relations, international climate agreements.

Пълен текст - pdf: PDF document 8-Кратък преглед на международното сътрудничество по изменението на климата, от геополитическия антагонизъм до постигането на (крехко) разбирателство.pdf