Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Ст. ас. Чавдар Стоянов
Заглавие: Съучастие в международно престъпление според Римския статут на Международния наказателен съд
Резюме:

СЪУЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СПОРЕД РИМСКИЯ СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Ст. ас. Чавдар Стоянов

Международните престъпления са реалност в съвременния свят, която, изисква последователна и поетапна борба от страна на международната общност с цел тяхното ограничаване и наказване. Международният мир и сигурност могаr да бъдат защитени и мирното съвместно съществуване между отделните държави - гарантирано само чрез кодификация на основните актове в областта на Международното наказателно право. В това отношение Римският статут е първата решаваща и сериозна стъпка към изграждане на работещ механизъм на международното наказателно правораздаване. Успешната борба срещу организираната международна престъпност във всичките и проявни форми изисква нови инициативи, международно сътрудничество и доразвиване на нормативната база в тази област. По Римския статут съучастието в международно престъпление е уредено изчерпателно като правен институт и се явява предпоставка за успешното реализиране на правораздавателните функции на Международния наказателен съд.

Пълен текст - pdf: PDF document 12 Съучастие в международно престъпление според Римския статут на Международния наказателен съд.pdf