Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Ас. Мирослава Йорданова
Заглавие: Предизвикателства пред бъдещата морска политика на Европейския съюз
Резюме:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪДЕЩАТА МОРСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ас. Мирослава Йорданова

В статията „Предизвикателства пред бъдещата морска политика на Европейкия съюз авторът Мирослава Йорданова прави преглед на приетата през 2006 r. Зелена книга, озаглавена „Към бъдеща морска политика на Евросъюза: Европейска визия за океаните и моретата", и откроява по-важните водещи тенденции. Същевременно с това са представени основните моменти, съпътстващи обсъждането и дискусиите за формиране на морска политика в ЕС. С оглед на тези процеси се обръща внимание на въпроси, свързани с отговорността на ЕС според Конвенцията на OJH по морско право от 1 S82 г. Засегнато е и участието му като страна по де .ш в Международния трибунал по морско право. Като заключение в статията е направен критичният извод, че в най-важните документи, формиращи морската политика, не
се засяга превенцията на международните морски престъпления.

Пълен текст - pdf: PDF document 10 Предизвикателства пред бъдещата морска политика на Европейския съюз.pdf