Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: д-р Теофанис Малкидис
Заглавие: Пактът за стабилност и Югоизточна Европа
Резюме:

ПАКТЪТ ЗА СТАБИЛНОСТ И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

д-р Теофанис Малкидис

Пактьт за стабилност за Югоизточна Европа бе реакц~1ята на Европейския съюз на кризата и войните в тази част на Европа, по-точно на територията на предишнаrа Югославия. Той бе създаден по време на председателството на Германия в Европейския съюз през юни 1999 г. в резултат на големите усилия на ЕС най-после да изгради обща политика по отношение на Балканите. Намерението на създателите на Пакта за стабилност бе да очертаят една задълбочена инициатива, чиято цел е да бъдат предотвратени бъдещи конфликти, които се включват не само балканските страни, а и съответните международни организации и страните донори. Тази рамка бе успешно завършена на срещаrа на външните министри в Кьолн (10 юни 1999 г.), в която участваха 38 страни и 15 международни организации, и на срещата на високо равнище на 30 юли 1999 г. в Сараево Пактът бе приет официално. Статията анализира ролята на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа след промечите в региона от края на Студената война.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Пактът за стабилност и Югоизточна Европа.pdf