Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Рамадан Aталай
Заглавие: Новите граници на енергийната сигурност на Европейския съюз и енергетиката на България
Резюме:

НОВИТЕ ГРАНИЦИ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕНЕРГЕТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ

Рамадан Аталай

Председател на Комисията по енергетика, 40 Народно събрание Темата за енергийната сигурност е много важна за сегашното състояние на глобалния дебат по енергетика, като той постепенно се измести от чисто национален контекст към международните проблеми. Контекстът, в който днес се развива европейската енергийна политика и в частност енергийната сигурност, включително и българската като неделима част от нея, е доста различен от този преди няколко години. Европейският съюз е в процес на разработване на нова европейска енергийна политика. Общата основа е, че тази нова политика трябва да постиmе едновременно три ясни цели: устойчиво развитие, сигурност на доставките и конкурентоспособност. Авторът разглежда и конкретното състояIШе на проблемите на енергийнага сигурност на България, изправена пред редица сериозни предизвикагелства в енергетиката, породени както от обективни причини и обстоятелства, така и от различните темпове на реформите през годините на прехода.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Новите граници на енергийната сигурност на Европейския съюз и енергетиката на България.pdf