Публикации

.

Година: 2021
Брой: 2
Автор/и: Докторант Борис Щурков
Заглавие: Политика за сигурност на националната държава
Резюме:

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА

Докторант Борис Щурков, УниБИТ

 

Резюме:

Сигурността не е самостоятелна наука и не съществува единна теория на сигурността, но тя присъства, повлияна е и влияе на социума и научните области, кореспондиращи с неговото съществуване. Политиката за сигурност и социалните, икономически и политически процеси са взаимнозависими, но също така тя е и експлицитен фактор в международните отношения. За това е необходимо в политиката за сигурност задължително да присъства отчитането на геополитическия контекст.

Ключови думи: политика за сигурност, национална сигурност, национална държава, глобализация, геополитика.

 

 

NATIONAL STATE SECURITY POLICY

Doctoral student, Boris Shturkov, UNIBIT

 

Abstract:

Security is not an independent science and there is no single theory of security, but it is present, influenced, and influences society and the scientific fields corresponding to its existence. Security policy and social, economic and political processes are interdependent, but it is also an explicit factor in international relations. For this, it is necessary to take into account the geopolitical context in the security policy.

Keywords: security policy, national security, nation state, globalization, geopolitics.

Пълен текст - pdf: PDF document 6-Политика за сигурност на националната държава.pdf