Публикации

.

Година: 2021
Брой: 2
Автор/и: Докторант Александър Янков
Заглавие: Разграничение между понятията „свобода на изразяването“ и „реч на омразата“
Резюме:

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЯТА “СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕТО” И „РЕЧ НА ОМРАЗАТА”

 

Александър Янков, докторант към катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет,Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Резюме:

Настоящатастатия представлява опит за разграничаване на понятията „свобода на изразяване“ и „реч на омразата“, като се открояват основните им елементи. Посочени са и някои от международните документи, в които те са споменати. Изтъкнато е, че въпреки честото използване на термина „реч на омразата“ в теорията няма общоприето определение. Откроени са някои белези, изведени от дискусията, провеждана от изследователи и експерти, както и от практиката на Европейския съд по правата на човека.

Ключовидуми:свобода на изразяване, реч на омразата, публични политики.

 

DISTINCTION BETWEEN THE TERMS FREEDOM OF EXPRESSION’ AND ‘HATE SPEECH’

 

Alexander Yankov – PhD Researcher, Department of National Security and Public Administration,Law and History Faculty,South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract:

This article is an attempt to distinguish between the concepts of ‘freedom of expression’ and ‘hate speech’, highlighting their main elements. Some of the international documents in which they are mentioned are also discussed. It is pointed out that despite the frequent use of the term ‘hate speech’, there is no generally accepted definition in the theory. Some characteristics have been commented, that derived from the discussion held by researchers and experts, as well as from the case-law of the European Court of Human Rights.

Keywords: freedom of expression, hate speech, public politics.

Пълен текст - pdf: PDF document 5-Разграничение между понятията „свобода на изразяването“ и „реч на омразата“.pdf