Публикации

.

Година: 2008
Брой: 2
Автор/и: Мирослава Йорданова
Заглавие: Същност и правна характеристика на межДународните морски престъпления
Резюме:

СЪЩНОСТ И ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Мирослава Йорданова

В статията си Мирослава Йорданова изследва въпросите относно правната характеристика на морските противоправни актове. По същество се достига до извода, че нито Женевските конвенции от 1958 г., нито Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. уреждат съставите на международните морски престъпления. Именно този факт обосновава необходимостта от изрична правна регламентация съгласно международното право с аргумента, че международното морско право е част от международното публично право. В тази връзка е разгледан и един от първите опити за дефиниране на понятието за морско престъпление, изработен от Общат·а международна работна група, в която се включват представители на Международна морска организация, Международен морски комитет, Интерпол, Международна федерация на транспортните работници, Международна камара на корабните превозвачи и
Международен съюз на морските застрахователи, провеждаща се под инициативата на Международния морски комитет. С оглед на това в
статията е извършен анализ от правна гледна точка на горепосочения
проект на предложените състави, изграждащи съдържанието на международното морско престъпление. В този смисъл са изведени някои основни изводи и заключения, които следва да се вземат под внимание при бъдещо разглеждане на тези въпроси в рамките на международните организации и държавите, особено в контекстта на но вите тенденции за развитие на индивидуалната международноправна отговорност и създадения постояннодействащ Международен наказателен съд.

Пълен текст - pdf: PDF document 10 Същност и правна характеристика на международните морски престъпления.pdf