Публикации

.

Година: 2021
Брой: 2
Автор/и: Aс. д-р Цветелина Варадинова
Заглавие: Геополитика след студената война и ролята на НАТО за бъдещето
Резюме:

Геополитика след студената война и ролята на НАТО за бъдещето

 

Aс. д-р Цветелина Варадинова Катедра „Национална сигурност“, Факултет по Информационни науки, Университет по библиотекознание и информационни технологии,София

 

Резюме:

Целта на доклада е да разкрие и проследи събитията след Студената война, които водят до промяна в геополитиката, глобализма и до различни политически конфликти. За да се реализира тази цел, трябва да се отговори именно на въпроса кои са последствията от края на Студената война, които стават причина за трансформацията и новата роля на ООН за бъдещото и променящата се геополитиката.

Ключови думи: геополитика, глобализъм, ООН, НАТО, Студена война.

 

 

GEOPOLITICS AFTER THE COLD WAR AND NATO'S ROLE FOR THE FUTURE

 

Assist. Tsvetelina Varadinova, PhD , National Security Department, Faculty of Information sciences, University of Library Studies and Information Technologies, Sofia

 

Abstract:

The aim of the report is to reveal and trace the events after the Cold War, which lead to a change in geopolitics, globalism and leads to various political conflicts. In order to achieve this goal, the question must be answered precisely what are the consequences after the end of the Cold War, which became the reason for the transformation and the new role of the United Nations for the future and changing geopolitics.

Keywords: geopolitics, globalism, UN, NATO, Cold War.

Пълен текст - pdf: PDF document 3-Геополитика след студената война и ролята на НАТО за бъдещето.pdf