Публикации

.

Година: 2021
Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р инж. Даниел Берчев, г, л. ас. д-р Стефан Петков
Заглавие: Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) – холистичен и многостранен подход за укрепване на стратегическата рамка за външна политика на Европейския съюз
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА СИГУРНОСТ (2003 Г.) – ХОЛИСТИЧЕН И МНОГОСТРАНЕН ПОДХОД ЗА УКРЕПВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Гл. ас. д-р инж. Даниел Берчев, Секция „Иновационна дейност и сътрудничество с външни организации“, Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“, Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново

Гл. ас. д-р Стефан Петков,  Секция „Научноизследователска дейност“, Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“, Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново

 

Резюме:

По своята същност Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) не е съвършен документ, но е важно постижение за ЕС по пътя на създаване на своя собствена, автентична форма на политика за сигурност и отбрана. Чрез анализ на средата за сигурност стратегията извежда на преден план връзката глобални предизвикателства – сигурност – развитие. Тя загърбва традиционното виждане за националната сигурност и поставя изискването за комбинация от инструменти за реагиране срещу новите заплахи. От друга страна, анализът на формулираните в нея стратегически цели и необходимостта от гарантирането на сигурността на отделните държави показват, че те могат да бъдат постигнати посредством глобални и регионални договорености.

Ключови думи: сигурност, стратегия, Европейски съюз.

 

 

THE EUROPEAN SECURITY STRATEGY (2003) – A HOLISTIC AND MULTILATERAL APPROACH TO STRENGTHENING THE STRATEGIC FRAMEWORK OF THE EU FOREIGN POLICY

 

Chief Assist. Prof. Eng. Daniel Berchev, PhD, Section “Innovation and cooperation with external organizations”,, Institute for Scientific Research and Innovation, Vasil Levski National Military University –Veliko Tarnovo

Chief Assist. Prof. Stefan Petkov, PhD, Section “Scientific Research”, Institute for Scientific Research and Innovation, Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo

 

Abstract:

In its essence, the European Security Strategy (2003) is not the ideal document, however, it is an important achievement for the EU on the way to developing its own authentic form of political security and defense. Analyzing the security conditions, the Strategy accentuates on the relation challenges – security – development. The Strategy steps aside from the traditional view of national security and creates demand for combination of instruments for reaction against new threats. On the other hand, the analysis on the postulated strategic goals and the necessity for security guarantee for each country, claims that these can be achieved through agreements on global and regional scale.

Keywords: security, strategy, European Union.

Пълен текст - pdf: PDF document 2-Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) – холистичен и многостранен подход за укрепване на стратегическата рамка за външна политика на Европейския съюз.pdf