Публикации

.

Година: 2021
Брой: 2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: съдържание
Резюме:

Съдържание

 

Доц. д-р Тодор Кобуров

Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на международните отношения / 7

 

Гл. ас. д-р инж. Даниел Берчев, г, л. ас. д-р Стефан Петков

Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) – холистичен и многостранен подход за укрепване на стратегическата рамка за външна политика на Европейския съюз / 29

 

Aс. д-р Цветелина Варадинова

Геополитика след студената война и ролята на НАТО за бъдещето / 41

 

Докторант Красимир Каменов

Афганистанската криза и нейното отражение върху националната сигурност на Република България / 50

 

Докторант Александър Янков

Разграничение между понятията „свобода на изразяването“ и „реч на омразата“ / 57

 

Докторант Борис Щурков

Политика за сигурност на националната държава / 65

 

Докторант Явор Симов

Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност / 73

 

Докторант Георги Стоев

Кратък преглед на международното сътрудничество по изменението на климата: от геополитическия антагонизъм до постигането на (крехко) разбирателство / 81

 

Нашите автори / 95

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2-sadarzhanie.pdf