Публикации

.

Година: 2009
Брой: 1
Автор/и: Ст. ас. д-р Чавдар Стоянов
Заглавие: Трафикът на хора като престъпление с международен елемент
Резюме:

ТРАФИКЪТ НА ХОРА КАТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ

Ст. ас. д-р Чавдар Стоянов

В своята статия ст. ас. д-р Чавдар Стоянов разглежда престъплението "трафик на хора'' като типично престъпление, характерно за XXI век - века на пiобализацията. За съжаление. данните сочат една устойчива тенденция към нарастване на броя на този вид престъпни прояви. Според последни и:зследвания между 500 000 и 2 000 000 души в света ежегодно стават жертва на това престъпление. Авторът анализира легалната дефиниция на престъплението ·'трафик на хора", дадено в Член 159а, ал.1 от българския Наказателен кодекс в сравнителен план с определението за това престъпление, залегнало в Протокола от Палермо. В статията е очертана и обезпокоителната тенденция към непрекьснатото намаляване на средната възрасг на жертвите на трафика на хора. Авторът отделя специално внимание на международните документи ·за превенция и борба срещу търговията и трафика на деца за целите на сексуална експлоатация.

Пълен текст - pdf: PDF document 15 Трафикът на хора като престъпление с международен елемент.pdf