Публикации

.

Година: 2009
Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Николай Марин
Заглавие: Роля и място на Европол и Евроюст в сътрудничеството по полицейски и наказателноправни въпроси
Резюме:

РОЛЯ И МЯСТО НА ЕВРОПОЛ И EBPOЮCT В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПО ПОЛИЦЕЙСКИ И НАКА:ЗОТЕЛНОПРАВНИ BЪПPOCИ

Гл. ас. д-р Николай Марин

В статията ·'Роля и място на Европол и Евроюст в сътрудничеството по полицейски и наказателноправни въпроси" се разглеждuт основните аспекти и механизми ·за постигане на общо противодействие на държавите членки на Европейския съюз срещу организираната престъпност. В то:ш смисъл са разгледани правните основи, уреждащи режима на сътрудничество в Европол и Евроюст. Основно място е отделено на същността и формите на полицейско сътрудничество в Европол и подобряване на координацията по рюследване на компетентните органи в държавите членки на тежки престъпления като част от международната органи:шрана престъпност. Направени са изводи, които потвърждават правилната насока на политиката на ЕС към по-тясно взаимодействие между държавите членки за осъществяване на по-ефективна превенция срещу организираната престъпност в рамките на ЕС.

Пълен текст - pdf: PDF document 14 Роля и място на Европол и Евроюст в сътрудничеството по полицейски.pdf