Публикации

.

Година: 2021
Брой: 1
Автор/и: Пламен Русев
Заглавие: Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия
Резюме:

СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО ЗАНН И ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАКАЗАНИЯ В ГЕРМАНИЯ

 Докторант Пламен Русев, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Резюме:

Наказателната и административнонаказателната отговорност на юридическите лица е новост за много от европейските страни. Все още се търсят добрите решения в тази област, които да осигурят едновременно справедливост и голяма степен на защита на регулираните обществени отношения. Често уредбата на тази специфична отговорност се различава съществено в отделните държави. Сравнителноправният анализ между българското и германското законодателство в областта на административната отговорност на юридическите лица показва съществени различияпо отношение на отговорните субекти, основанията за носене на отговорност, вида на налаганата санкция и др .

Ключови думи:юридически лица, административна отговорност, административно нарушение, престъпление.

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE LIABILITY UNDER AVSA AND THE ACT OF THE REGULATORY OFFENCES IN GERMANY

 Plamen Rusev, PhD Student, Faculty of Law and History,South-Western University “Neofit Rilski”

 Abstract:

Criminal and administrative liability of legal persons is a novelty for many European countries. Good solutions are still being sought in this area. They have to ensure both justice and a high degree of protection of regulated public relations. The regulation of this specific responsibility often differs significantly from country to country. The comparative legal analysis between the Bulgarian and German legislation in the field of administrative liability of legal entities shows significant differences in terms of responsible entities, the grounds for liability and the type of sanction imposed.

Key words:Legal entities, Administrative liability, regulatory offence, crime

Пълен текст - pdf: PDF document 7-Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия.pdf