Публикации

.

Година: 2021
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Пламен Богданов
Заглавие: Организация на националната сигурност на САЩ
Резюме:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА САЩ

 

Доц. д-р Пламен Богданов, Катедра „Национална сигурност“, Факултет „Информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

Резюме:

В доклада е анализирана еволюцията на разбирането и организацията на националната сигурност на САЩ от края на Втората световна война до наши дни. Анализирано е развитието на функциите на основните структури, включени в организацията на националната сигурност на Съединените щати.

Ключови думи: национална сигурност, национална отбрана, международни отношения, Съвет по национална сигурност.

 

ORGANIZATION OF THE NATIONAL SECURITY OF THE UNITED STATES

 

Assoc. Prof. Plamen Bogdanov, PhD, National Security Department, Information Sciences Faculty, University of Library Studies and Information Technologies

Abstract:

The paper analyzes the evolution of the understanding and organization of US national security from the end of World War II to the present day. The development of the functions of the main structures involved in the organization of national security of the United States is studied.

Keywords: national security, national defense, international relations, National Security Council.

Пълен текст - pdf: PDF document 5-Организация на националната сигурност на САЩ.pdf