Публикации

.

Година: 2010
Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Десислава Стои.лова
Заглавие: Роля и динамика на местните данъци в страните от Европейския съюз
Резюме:

РОЛЯ И ДИНАМИКА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ .

Гл. ас. д-р Десислава Стоивова

Разработката има за цел да изследва динамиката на приходите от местни данъци, представени като дял от брутния вътрешен продукт, и консолидираните данъчни приходи в страните от ЕС (27) в периода 1995-2008 г. Посредством прилагане на линеен регресионен модел е установено наличието на силна корелация между относителния дял на местните данъчни приходи от БВП и дела на местните разходи в консолидираните публични разходи. Налага се изводът, че
увеличаването на данъчните приходи на местната власт е важна предпоставка за повишаването на степента на финансова децентрализация в публичния сектор. Същевременно участието на местните власти в данъчното облагане не зависи от общата данъчна тежест. Изследването на зависимостта между основните показатели, описващи съответно тежестта на данъчното облагане и разпределението на данъчните приходи в публичния сектор в страните от ЕС (27),показва липсата на значима корелация между относителния дял на консолидираните данъчни приходи от брутния вътрешен продукт и дела на приходите от местни данъци в консолидираните данъчни приходи. Резултатите от сравнителния анализ показват, че България има един от най-централизи-раните модели за разпределение на данъчните приходи в публичния сектор сред страните от ЕС (27). Изключително ниският дял на местните данъчни приходи както от брутния вътрешен продукт, така и от консолидираните данъчни приходи са основна предпоставка за ниската степен на финансова децентрализация в страната. Налице е сериозно несъответствие между финансовите ресурси и разходните отговорности на местната власт. Необходими са усилия за укрепване на приходния капацитет на общините чрез увеличаване на собствените приходоизточници. Основен приоритет в това отношение е преструктурирането на данъчната система на страната с цел създаване на предпоставки за развитие на съвременна система от местни данъци и преразпределение на данъчната тежест.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Роля и динамика на местните данъци в страните от Европейския съюз.pdf